1. 2023

    1. Date string
     21/11/2023
     Title
     call for conversations OASE 118
     Educated text tagged
     Rationalisme herzien

     OASE zet steeds in op de uitwisseling van ideeën tussen theorie en praktijk, tussen academici of schrijvers en praktiserende architecten. Daarom zijn we voor dit nummer op zoek naar teksten die op basis van gesprekken met hedendaagse ontwerppraktijken tot stand zijn gekomen. In deze ‘Call for Conversations’ nodigen we voornamelijk jonge schrijvers en onderzoekers uit om een voorstel in te sturen voor een diepgaande dialoog tussen henzelf en een hedendaags ontwerpbureau, dat past binnen de thematiek van het nummer. Het werk van de betreffende ontwerper geeft aanleiding tot een herinterpretatie van het rationalistisch bouwen.

     Deze Call is uitgeschreven door Justin Agyin, Bart Decroos, Christoph Grafe. De deadline is 17 december 2023.

     Lees de volledige tekst in de PDF’s hieronder.     1. OASE 118_CfC_Nederlandse tekst.pdf383 KB
     2. OASE 118 CfC_English text.pdf608 KB
   • 2023

    • Date string
     11/11/2023
     Title
     call for abstracts OASE 119
     Educated text tagged

     Boekbesprekingen
     Van woorden naar gebouwen

     De geschiedenis van het architectuurboek is nooit verteld vanuit het perspectief van de recensie. Toch is de boekbespreking cruciaal, omdat het maatschappelijk gesprek over de aannames omtrent architectuur die in elke publicatie vervat liggen, worden getest, gesynthetiseerd en geëvalueerd. Een boek bestaat om gelezen te worden, maar van die lectuur, en van de invloed ervan, is de recensie de meest kernachtige en zichtbare neerslag. De boekbespreking helpt woorden te transformeren in gebouwen, projecten en ruimtelijke beslissingen – de recensie is een brug tussen een publicatie (met theorie, kritiek en geschiedenis), de praktijk en de gebouwde omgeving.

     In dit nummer van OASE wordt aan de hand van casestudies de geschiedenis van de architectural book review geschetst. De eigenschappen worden bestudeerd van een genre dat min of meer algemeen beschikbaar is, bedoeld voor een verschuivend publiek van architecten, geïnteresseerde lezers en historici. Een geschiedenis van de boekbespreking is een analyse van een medium: het boek heeft het gebouw niet gedood, zoals Victor Hugo het in 1831 beweerde, maar altijd mee aangestuurd. Het doel is vooral te onthullen hoe het boek in relatie staat tot de praktijk, en hoe die relatie is geëvolueerd. De boekbespreking is een puntige aanleiding om terug te blikken op de productie uit een ver of nabij verleden, en om te speculeren over de toekomst.

     A
     uteurs worden uitgenodigd om een abstract in te dienen van 200 woorden, als voorstel voor een artikel van 1.000 woorden. In het abstract wordt één bestaande boekbespreking aangeduid, gepubliceerd sinds het ontstaan van het architectuurboek tot vandaag. Er wordt aangegeven op welke manier deze recensie de architectuurpraktijk en het denken over ruimte en omgeving heeft begeleid of in gang gezet. Samenvattingen dienen voor 20 december 2023 ingediend te worden via info@oasejournal.nl. Auteurs krijgen op 15 januari 2024 bericht en worden gevraagd voor 1 april 2024 hun artikel in te sturen.

     Redacteurs van dit nummer: Christophe Van Gerrewey en Hans Teerds.

     Afbeelding: Bespreking van Nouveau traité de toute l’architecture van Jean-Louis de Cordemoy in Mémoires pour l’histoire des sciences & des beaux-arts, september 1706


     1. OASE 119 Call for Abstracts.pdf65,6 KB
   • 2023

    • Date string
     06/03/2023
     Title
     BK Talks op 16 maart 2023 over 'Design with Soil: Urbanizing the living surface'
     Educated text tagged
     Geïnspireerd op OASE 110 organiseert de TU delft op 16 maart 2023 om 18.00 uur een panelgesprek over ‘Design with soil’.

     De tekst over dit evenement is alleen in het Engels beschikbaar:

     Unsustainable growth (urbanization) and shifting temporal horizons in spatial planning increase the urgency of the environmental crisis, especially in deltas like the Netherlands. Securing quality sources and managing quantities of water – sometimes too much and sometimes too little – compelled the Dutch government to put soil and water systems at the fore of the nation’s spatial order. The resultant merger of the water and the soil crisis, however, has been due to the separate treatment of these interdependent systems for decades. The water crisis has been presenting itself in floodings and droughts. However, the soil crisis is more hidden; soil can no longer be conceptualised as a neutral surface. It demands to be understood as living, dynamic and processual, with thickness, a volume in four dimensions. Soils, although degraded and fragmented, call to be looked upon with a new gaze, to be rearticulated in a new project of space aimed towards the construction of a shared, productive, and inhabited nature. All forms of urbanity contain strong ecological potential and are all, today, the testbed to reconceive new relations between soil, city and society.

     This BK Talks places on center stage the recognition of soil as a fundamental resource and as a powerful tool to reframe the urban project in design discourse. Moderated by Professor Fransje Hooimeijer, the panel will present different views on how to operationalize soil into design on different levels.

     Datum: 16 maart 2023
     Tijd: 18:00 - 20:00 uur
     Locatie: Oostserre, TU Delft, faculteit Bouwkunde, Julianalaan 134, Delft

     Dit gesprek kan zowel live als online gevolgd worden. Iedereen is welkom!
     Live stream via deze link: https://www.youtube.com/user/BouwkundeDelft

     Meer informatie over de deelnemers aan het gesprek via deze link.
   • 2023

    • Date string
     21/02/2023
     Title
     Call for abstracts OASE 117. Het dorp doorgelicht
     Educated text tagged

     In de geschiedschrijving van architectuur en stedenbouw is het dorp verrassend onderbesproken gebleven. Datzelfde gebeurt in het hedendaagse architectuurdebat. De laatste tijd trekt ‘het dorp’ weer schoorvoetend de aandacht van beleidsmakers, bewoners en ontwerpers. Bovendien manifesteert zich specifiek in Nederland en in België een nieuwe bekommernis om de ‘identiteit van dorpen’.

     Waarover spreken we wanneer we de lof zingen van het dorp, het willen ‘redden’ of het willen nabootsen? Heeft het dorp nog betekenis als model in tijden van algemene verstedelijking, en hoe dan precies?

     We zijn geïnteresseerd in essays die het dorp niet tegenover de moderniteit plaatsen maar dorpen onderzoeken als een complex product van moderniteit en verstedelijking, of als gecultiveerd (tegen)ideaal van de moderne stedenbouw en architectuur sinds het einde van de negentiende eeuw.

     De call is geschreven door Stefan Devoldere, Maarten Liefooghe en Sereh Mandias. De deadline is 21 maart 2023.

     Lees de volledige tekst van de call for abstracts voor OASE 117 in het Nederlands of Engels in de pdfs.

     1. OASE#117_Call for abstracts_NED.pdf170 KB
     2. OASE#117_Call for abstracts_ENG.pdf395 KB
   • 2023

    • Date string
     31/01/2023
     Title
     Nu verkrijgbaar: OASE 113. Auteurschap
     Educated text tagged
     Wat betekent de ‘eigendom’ van een auteur van een project precies? En bestaat dit gevoel van eigendom nog steeds in de hedendaagse architectuurcultuur? Naast het concept van het individuele singuliere auteurschap treden ook andere meer open vormen van samenwerking en co-creatie.

     Wat zou dan het essentiële argument kunnen zijn om het begrip auteurschap in de architectuur vandaag te handhaven? Het meest doorslaggevende argument is misschien wel dit: auteurschap is niet alleen een daad die originaliteit impliceert, het is ook een diepgevoelde betrokkenheid bij een werk dat tot aan de totstandkoming alleen aan de auteur toebehoorde. Zou het niet interessanter zijn het concept van de auteur in de architectuur voor te stellen als een ruimte van mogelijkheden, als een gebied waar de verantwoordelijkheid, het engagement, zelfs het volledig opgaan in het werk van de uitvinding, verdeeld is over meerdere hoofden en handen?

     OASE 113 wil positie innemen tegenover de manier waarop auteurschap in de architectuurpraktijk zowel wordt geclaimd als bediscussieerd. Het wil pleiten voor het belang van auteurschap en een breder scala aan opvattingen over auteurschap.

     Kernredactie van dit nummer:

     Te koop voor € 22,95 (druk) of € 14,95 (ebook) bij onder andere nai010 via deze link.

     Bekijk onderstaande PDF voor een impressie van OASE 113.
     1. oase 113 10 pages.pdf660 KB
   • 2022

   • 2022

     1. Carmen Portinho in front of the Museum of Modern Art in Rio de Janeiro (source: Wikimedia Commons)
    • Date string
     24/11/2022
     Title
     Call for Abstracts OASE 116
     Educated text tagged
     Call for Abstracts OASE 116 about ‘The Architect as Public Instellectual’. Through their work, architects gain expertise not only of ways to design and construct buildings, but also  on the spatial dimension of social issues and societal challenges, such as mobility, the housing crisis, healthcare and migration. With this knowledge, architects are well positioned to make, participate and contribute to public debates about such challenges. In this issue of OASE we aim to explore how architects have participated in such debates, and how they have been able to connect architectural design and expertise to social issues.

     The call is written by Tom Avermaete, Véronique Patteeuw, Elsbeth Ronner and Hans Teerds. Deadline is 23 December 2022. Read the full text of the OASE 116 Call for Abstracts in Dutch or in English in the PDF’s.
     1. OASE 116_Call for Abstracts_EN.pdf156 KB
     2. OASE 116_Call for Abstracts_NL.pdf141 KB
   • 2022

    • Date string
     15/10/2022
     Title
     Nu verkrijgbaar: OASE 112. Ecologie & Esthetiek
     Educated text tagged
     Onder de noemer ‘ecologie’, onderging het veld van de architectuur de voorbije decennia een grootschalige omwenteling: van de innovatie in energetische technologieën tot circulair materiaalgebruik en klimaatneutrale bouwoplossingen – de constructie van een gebouw lijkt vandaag meer dan ooit in het teken van een ecologisch bewustzijn te staan. Tegelijkertijd worden ecologische vraagstukken door een dergelijk duurzaamheidsdenken vaak buiten het ontwerp zelf geplaatst, in de handen van experts en binnen de logica van kwantitatieve berekeningen, terwijl het gebouw verdwijnt in de vluchtigheid van levenscyclussen en netwerkmodellen.

     Door zich te richten op het snijpunt tussen ecologie en esthetiek in de architectuur, situeert dit nummer van OASE het nadenken over dergelijke kwesties echter in het hart van de discipline. Het vraagt: hoe materialiseren ecologische vraagstukken zich in de architectuur? En welke esthetische praktijken zijn in staat om de perceptie van deze ecologische vragen vorm te geven? Aan de hand van een reeks concrete projecten, onderzoeken de bijdragen in dit nummer het spanningsveld tussen architectonische esthetiek en kwesties inzake energie, technologie en materialiteit. Ecologische praktijken in de architectuur moeten niet alleen effectief zijn in het aandragen van oplossingen, maar brengen onvermijdelijk ook vragen mee over schoonheid, affectie, zowel als perceptie.


     Bekijk onderstaande PDF voor een impressie van OASE 112.
     1. OASE 112_10 pages.pdf12,6 MB
   • 2022

    • Date string
     23/05/2022
     Title
     Call for Abstracts OASE #115. Interferences: Migrating Practices in Europe
     Educated text tagged
     This issue of OASE is interested in contributions that examine the poetics of design and how they are brought about by the cultural exchanges that have characterised Europe for centuries and that have intensified over the past decades. We are searching for contributions that are reflective and illustrate the effect of interferences between differences in architecture culture and educational background and how this unfolds in design processes at the level of making design decisions, the use and development of design methods and methodologies, the visual representation of designs and the language and terminologies employed in design thinking.

     Deadline is June 19, 2022. Read the full text of the OASE #115 Call for Abstracts in the PDF below.
     1. Call for Abstracts OASE 115.pdf1,38 MB
   • 2022

    • Date string
     20/05/2022
     Title
     Nu verkrijgbaar: OASE 111. Museum scènes
     Educated text tagged

     Musea zetten publieke ontmoetingen tussen bezoekers, objecten en verhalen in scène. Dat beperkt zich niet tot een tour door de tentoonstellingszalen, maar begint al bij een monumentale of drempelloze entree.

     OASE 111 belicht historische en actuele mechanismen en motieven van dergelijke enscenering. De focus in de discussie over museumarchitectuur wordt zo verlegd: lang ging het vooral over (iconische) exterieurs en (goede) museumzalen, maar steeds meer museologische ontwikkelingen doen zich vandaag precies voor in de hele configuratie tussen stad/landschap en zaal. Zichtdepots herzien bijvoorbeeld de grenzen tussen front- en backstage. Gestreamde evenementen vinden een gelegenheidstheater in een vast auditorium, een vergeten hoek, of in een tijdelijke inrichting.

     De essays in dit OASE-nummer speculeren over het belang van de architectonische enscenering van museumbezoek en museumactiviteiten, terwijl museuminstellingen hun rol herdenken binnen een versnellende evenementencultuur. De scènes van het museum worden niet op het typologische niveau van het museumgebouw onderzocht, maar verkend in een wandeling langs betekenisvolle plekken.

     Kernredactie: Aslı Çiçek, Jantje Engels, Maarten Liefooghe

     Auteurs: Maria Alvarez Garcia, Camille Bladt, Aslı Çiçek, Adria Daraban, Georgios Eftaxiopoulos, Tony Fretton, Matteo Ghidoni, Aurélie Hachez, Sandra Kisters, Maarten Liefooghe, Elena Montanari, Mark Pimlott, Michele Porcelluzzi, Gennaro Postiglione, Elsbeth Ronner, Chiara Velicogna, Paul Vermeulen, Stefaan Vervoort

     In onderstaande pdf een impressie van OASE 110.

     1. oase 111 lowres single 10 omslag.pdf866 KB
   • 2022

    • Date string
     01/04/2022
     Title
     Nu beschikbaar: uitverkochte OASE's als e-book!
     Educated text tagged
     Om tegemoet te komen aan de vraag naar enkele populaire uitverkochte edities van OASE zijn 5 nummers gescand en opnieuw uitgebracht als e-book. Het gaat om OASE nummers 45, 54, 63, 65 en 78. Deze zijn via onderstaande links te koop voor  14,95 per nummer.

     De komende tijd zullen nog meer uitverkochte nummers digitaal worden uitgebracht, dus hou in de gaten of je favoriete nummer er tussen zit!

     OASE 45 Essentiële Architectuur
     Het zoeken naar de essentie is een van de krachtige drijfveren in de verschillende stromingen van de twintigste-eeuwse architectuur. Steeds weer wordt gezocht naar een architectonische taal die zwijgzaam lijkt maar de beschouwer toch raakt; een ernstig idioom dat volledig vertrouwt op de kracht van het materiaal en daarmee elke retorische overbodigheid uitsluit. Hoe valt het streven naar puurheid te verklaren tegen de achtergrond van de beeldcultuur die het alledaagse bestaan beheerst? Waarom dit teruggrijpen naar die essentiële, materiële kwaliteit van de architectuur?


     Bestaat de generieke stad? Is de stad, zoals Rem Koolhaas betoogd in zijn essay The Generic City, ‘overal’ hetzelfde? Is zij ongedifferentieerd, zonder identiteit, zonder centrum, onbegrensd? Is zij het nu reeds of zal zij het in de nabije toekomst zijn? In The Generic City, tegelijkertijd een feitelijk relaas en een profetische vertaling, beschrijft Rem Koolhaas in zestien uitgerekte aforismen de toekomst van wat ooit de stad was.

     OASE 63 Platteland
     OASE is een onafhankelijk, internationaal, tweetalig (Nederlands/Engels) tijdschrift over architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp. In ruim twintig jaar is OASE uitgegroeid tot hét vaktijdschrift waarin een reflectieve en kritische houding over architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur centraal staat. OASE verschijnt drie keer per jaar.
     OASE 63 is gewijd aan de ontwikkeling van het platteland. Tot op de dag van vandaag werd hiernaar gekeken vanuit stedelijk perspectief. Alles, zelfs de ontwikkeling of bescherming van natuur op het platteland, staat uiteindelijk ten dienste van de stad. OASE 63 draait dit perspectief om: niet de stad of de verstedelijking, maar het platteland en de agrarische industrie vormen het uitgangspunt. De tweedeling stad/platteland wordt bekeken vanuit verschillende invalshoeken: herinterpretatie van de historie, hedendaagse ontwerpen, analyse, beschouwing en theorievorming.

     OASE 65 Ornament
     In een tijdperk waarin het eclecticisme in de kunst hoogtij viert, is het opvallend dat veel architecten een beperkt referentiekader hanteren en zich sterk richten op vormen en modellen van het modernisme die na de jaren twintig van de twintigste eeuw zijn ontstaan. Terwijl de literatuur over architectuur wordt beheerst door deze modernistische exercities (heruitvindingen), spreiden de tijdschriften voor interieurvormgeving juist een schaamteloze belangstelling tentoon voor traditionele ontwerpbenaderingen die de moderne, ontwikkelde Europeaan in contact brengen met een verleden dat verder teruggaat dan de twintigste eeuw. In dit nummer van OASE wordt onderzocht hoe de figuratieve architectuurtradities ons, moderne Europeanen, meer inzicht kunnen verschaffen in de invloed van de geschiedenis op ons dagelijks leven. Daarnaast wordt de vraag gesteld of in de architectuur verwerkte verwijzingen naar de traditie meer opleveren (duurzamer zijn) dan de lifestyles en modes waarmee we onze omgeving nu vorm geven. Deze vraag is met name relevant in Nederland, dat naar verhouding uitzonderlijk veel heeft bijgedragen aan het modernisme in al zijn vormen, en dat momenteel verwikkeld is in een ongemakkelijk en moralistisch debat over zijn eigen tradities.

     OASE 78 Architectuur en geluid
     OASE 78, Immersed, gaat in op ruimte en geluid. Het brengt enerzijds een reflectie op de ruimtelijke aspecten van geluid, anderzijds bekijkt het vervormbare en tijdelijke aspecten van ruimte.
     Immersed spitst zich toe op een specifiek aspect van de ruimtelijke ervaring, namelijk geluid, en toont behalve nieuwe theoretische inzichten ook relevante casestudies. Geluid is tegelijkertijd een ruimtelijke gebeurtenis, een materieel fenomeen en een auditieve ervaring. Het kan beschreven worden in afstanden, richtingen en locaties. Binnen de architectuur kan elke gebouwde ruimte de geluiden die daar plaatsvinden modificeren, plaatsen, reflecteren of weerkaatsen. Geluid omarmt en overstijgt de ruimtes waaraan het verbonden is. Voor de luisteraar ontvouwt zich via het geluid een complete context: de akoestische bron en zijn omgeving samengebracht in een enkele geluidservaring. Recente onderzoeken naar de ‘auditieve’ dimensie van verschillende culturele praktijken hebben inzichten opgeleverd in ervaringsaspecten die tot nog toe onderbelicht bleven. Sommige van deze studies benadrukken een kritische herwaardering van periodes en posities, en suggereren wijzigingen in ons hedendaagse begrip van ruimte en plaats. Dergelijke ontwikkelingen vinden plaats in verschillende disciplines en hebben nog niet in hun volle potentie het architectuurdebat bereikt. OASE 78 maakt deze, vaak zeer gespecialiseerde verhandelingen nu toegankelijk en beschikbaar voor de architectuurdiscipline. Termen als ‘phonography’, ‘soundscape’, en ‘aural architecture’ worden in dit nummer gepresenteerd en toegelicht op hun operationele potentie binnen de architectuur. Door te reflecteren op zowel de fysieke dimensie van geluid als op een idee van ruimte als vervormbaar en periodiek hoopt OASE de discussie over akoestiek te verbreden tot voorbij de enkel technische aspecten.
   • 2022

    • Date string
     23/01/2022
     Title
     Nu verkrijgbaar OASE 110. De grond van de kwestie
     Educated text tagged
     Het thema grond – als materie, niet als territorium – is lange tijd het quasi exclusieve onderwerp geweest van de landbouw, de geografie en de bodemkunde. Pas de laatste decennia, door een snelgroeiend bewustzijn over de klimaatverandering, is grond steeds meer in het vizier gekomen als materie die ook ecosysteem-diensten kan leveren in het ontwerp van de stad.

     De redactie van OASE 110 is ervan overtuigd dat veel bodems, al zijn ze gedegradeerd en gefragmenteerd, vragen om een nieuwe blik. Ze vereisen een nieuw project dat gericht is op de bouw van een gedeelde, productieve en bewoonde natuur, die verschillende elementen van stedelijkheid bevat en tegelijkertijd een veerkrachtigere en duurzamere omgeving voor iedereen biedt.

     Geïnspireerd door Bernardo Secchi’s tekst ‘Progetto di Suolo’ uit 1986 maakt dit nummer van OASE een kritische analyse van hoe grond — als een intermediair pakket dat boven- en ondergrond verbindt – verder aansluiting kan vinden bij de praktijken van stedenbouw en stadsontwerp, en hoe het die praktijken kan bijsturen in het exploreren van nieuwe agenda’s.

     Kernredactie: David Peleman, Paola Vigan, Martina Barcelloni Corte, Elsbeth Ronner

     Auteurs: Eduardo Abrantes, Alexandra Arenes, Tulay Atak, Taneha Kuzniecow Bacchin, Isabella Baranyk, Michele Bee, Cristina Bianchetti, Pascal Boivin, Livia Cahn, Pu Hsien Chan, Gilles Clement, Martina Barcelloni Corte, Michiel Dehaene, Romeo Dipura, Rosetta Elkin, Teresa Gali-Izar, Urtzi Grau, Claire Guenat, Atabile Gwagwa, Luke Harris, Ilmar Hurkxkens, Thierry Kandjee, Louisa King, Paul Landauer, Linda Lapiņa, Joanna Lombard, JulianMeier, Germain Meulemans, Stefano Munarin, Ruth Oldham, David Peleman, Chiara Pradel, Sara Protasoni, Elsbeth Ronner, Kristine Samson, Isabel Recubenis Sanchis, Michael Stas, Anais Tondeur, Maria Chiara Tosi, Susanne Trumpf, Cara Turett, Ivan Valin, Hans Vandermaelen, Carmen Van Maercke, Antoine Vialle, Paola Vigano, Paola Vigano, Bonnie-Kate Walker, Kevin Westerveld

     In onderstaand document een impressie van OASE 110.

     1. OASE 110_impression.pdf410 KB
   • 2022

   • 2022

    • Date string
     11/01/2022
     Title
     Presentatie OASE 108 & 109 op 14 januari 2022 om 15.00 uur
     Educated short text tagged
     Lees alles over de presentatie in het pdf bestand.
     1. oase presentation 108-109.pdf1,36 MB
   • 2021

   • 2021

    • Date string
     07/10/2021
     Title
     Nu verkrijgbaar: OASE 109. Moderniteiten
     Educated text tagged
     De architectuurgeschiedenis wordt vaak gelezen in termen van periodes met een eigen zeitgeist, in stromingen met een eigen architectuurtaal. Wat betekent het om afscheid te nemen van het concept van de zeitgeist en in plaats daarvan een cyclisch model van geschiedenis te hanteren? In de jaren 1970 en 1980 werd dit vraagstuk meestal beschouwd vanuit elkaar ogenschijnlijk uitsluitende moderne, anti-moderne en post-moderne posities. Deze scheidslijnen werden ook direct verbonden met bepaalde formeel-esthetische keuzes, zelfs in de zorg voor bestaande gebouwen en de monumentenzorg, waar de grens tussen nieuw en oud per definitie willekeurig was.

     In de afgelopen twee decennia is een ander referentiekader opgebouwd voor de hedendaagse Europese architectuur, waarin niet langer enkel de architectuur van de moderne beweging een horizon biedt, maar ook historische typologische principes, compositorische benaderingen en materiële logica’s als modern worden ervaren en het uitgangspunt vormen voor het ontwerp.

     OASE 109 onderzoekt hoe binnen deze verbreding van het referentiekader een ander begrip van moderniteit ontstaat.

     Kernredactie: Tom Avermaete, Christoph Grafe, Véronique Patteeuw, Hans Teerds

     Auteurs: Tom Avermaete, BeL Sozietät für Architektur, Bovenbouw Architectuur, Bruther, Caruso St John Architects, Christophe Grafe, Véronique Patteeuw, Hans Teerds, Francesca Torzo


   • 2021

    • Date string
     01/06/2021
     Title
     NIEUWE DEADLINE Call for Abstracts OASE #112
     Educated short text tagged
     DE NIEUWE DEADLINE VOOR HET INLEVEREN VAN BIJDRAGEN VOOR OASE #112 IS: 15 JUNI 2021
     OASE-redacteuren Bart Decroos, Sereh Mandias, Elsbeth Ronner en Kornelia Dimitrova schreven een Call for Abstracts voor OASE #112 met als thema “Ecological Aesthetics”. Dit nummer van OASE is geïnteresseerd in bijdragen die de rol van esthetiek onderzoeken binnen hedendaagse ecologische praktijken en het discours in de architectuur. Deadline is 15 juni 2021. Lees de volledige tekst van de OASE # 112 Call for Abstracts in onderstaande pdf-bestanden.     1. OASE 112 Ecological Aesthetics_EN(1).pdf94,8 KB
     2. OASE 112 Ecologische esthetiek_NL(1).pdf97,5 KB
   • 2021

    • Date string
     28/03/2021
     Title
     Nu verkrijgbaar: OASE 108. Ups & Downs
     Educated text tagged
     Receptiegeschiedenissen in de architectuur
     De architectuurgeschiedenis kan niet alleen gelezen worden als een accumulatie van gebouwen en ontwerpen, maar ook als een slingerbeweging tussen appreciatie en afkeuring van projecten, oeuvres en posities, aangedreven door uiteenlopende argumenten. Naast de ‘traditionele’ overzichtswerken, recensies in vakbladen en kritiek in tijdschriften, spelen in toenemende mate ook andere media een rol, zoals weekendbijlagen van kranten, sociale media, nieuwsbrieven, politieke arena’s, en fora waar de architectuur gecultiveerd wordt.

     Oeuvres en projecten zijn onderhevig aan ‘de waan van de dag’, aan golfbewegingen in de appreciatie door publiek en critici. Dat maakt het bij momenten ondoorzichtig wat goede, minder goede of slechte architectuur is.

     Dit nummer van OASE onderzoekt hoe verschuivende appreciaties, om zeer uiteenlopende redenen, kunnen functioneren als productief misverstand, en als hefboom om de architectuurkritiek een stap vooruit te helpen en het denken over architectuur los te wrikken uit elke mogelijke canon of uit het keurslijf van veronderstelde zekerheden.

     OASE #108
     Ups & Downs - Receptiegeschiedenissen in de architectuur
     € 22,95 | ISBN978-94-6208-617-3

     Kernredactie:Justin Agyin, Jantje Engels, David Peleman, Christophe Van Gerrewey

     Nederlands, Engels | paperback | 17 x 24 cm | 144 pagina’s | geïllustreerd (50 b/w)

     OASE #108 is ook verkrijgbaar als e-book!

     Verkrijgbaar bij onder andere nai010, NAi Boekverkopers of de lokale boekwinkel.

     Voor een impressie van dit prachtige OASE-nummer, klik op de sneak peek hieronder!


     1. OASE 108 SNEAK PEEK.pdf608 KB
      sneak peek OASE 108
   • 2021

     1. Date string
      05/02/2021
      Title
      VIDEO: OASE #107 author Heidi Svenningsen Kajita on finding & archiving
      Educated text tagged
      As part of the online launch of OASE 107 - The Drawing in Landscape Design and Urbanism, Heidi Svenningsen Kajita and Scarlett Hessian guide us into the process of drawing collectively through the Finding & Archiving method.

      Landscape and urbanism drawings are often made at large scale, being physically much larger than the printed edition of the journal. This is why we invited some of the authors of OASE #107 who are also designers to film their drawings and tell us about the process, technique and project.

      Heidi Svenningsen Kajita is assistant professor at University of Copenhagen and currently Visiting Fellow at Newcastle University (funded by Independent Research Fund Denmark). Drawing on emerging ethnographic-architectural methodology, her practice-based research concerns relationships between architects’ practices and processes; building norms; and lived experiences.  She has taught extensively in architecture schools in Denmark, UK and Sweden. She has contributed with texts and drawings to: Mass Housing of the Scandinavian Welfare States: Past Present and Future Perspectives (Edinburgh University Press, 2020), Forming Welfare (The Danish Architectural Press, 2017), and Sketching, drawing, scripting, modeling: Artifacts of designing and their knowledge practices (Netzwerk Architekturwissenschaft, (2017/2020).

      Watch the video in the link below.
      1. Video Heidi Svenningsen Kajita on finding & archiving.mp4290 MB
    • 2021

      1. Date string
       24/01/2021
       Title
       VIDEO: OASE #107 auteur William Mann, Witherford Watson Mann Architects, over de Upper Lea Valley
       Educated text tagged

       In this video OASE #107 author and architect William Mann (Witherford Watson Mann architects, London) guides us through the process and drawings of the Upper Lea Valley.

       Landscape and urbanism drawings are often made at large scale, being physically much larger than the printed edition of the journal. This is why we invited some of the authors of OASE 107 who are also designers to film their drawings and tell us about the process, technique and project.

       OASE 107 traces the role of drawing in landscape design and urbanism. It addresses ‘new traditions’ of the last 50 years, as well as recent concerns with ecological, metabolic and process-oriented questions.


       In recent decades, the drawing practices in landscape design and urbanism have seen a number of transformations. Current developments in theory and practice have rendered the distinction between the two more diffuse. Both disciplines are no longer regarded as architecture – or gardening – ‘on a larger scale’, primarily anchored in questions of housing, land development or embellishment. Today ecology, energy transition or ‘metabolic’ issues are much more present, which leads to new forms of drawing. Leaving an object-oriented thinking behind, both disciplines seem to be convinced of the importance of the process and the impact of the factor of time. Space has become understood as an intersection – a ‘coagulation’ – of a multiplicity of flows and processes.

       Watch the video by clicking on the link below.

       1. Video William Mann on the Upper Lea Valley.mp4296 MB
     • 2020

     • 2020

      • Date string
       30/11/2020
       Title
       Nu verkrijgbaar: OASE #107 De tekening in landschapsontwerp en stedenbouw
       Educated text tagged
       In de afgelopen decennia heeft het tekenen in de context van landschapsontwerp en stedenbouw een aantal transformaties ondergaan. Recente ontwikkelingen in de theorie en de praktijk hebben het onderscheid tussen beiden doen vervagen. De twee disciplines worden niet langer beschouwd als bouwen – of tuinieren – ‘op grotere schaal’, vooral in de context van kwesties als woningbouw, landinrichting en uiterlijk vertoon. Tegenwoordig spelen de ecologie en de energietransitie of ‘metabole’ vraagstukken een veel nadrukkelijkere rol, wat resulteert in nieuwe manieren van tekenen. Beide disciplines laten het object-georiënteerde denken achter zich en lijken overtuigd te zijn van het belang van het proces en de impact van de factor tijd. De ruimte wordt opgevat als een kruispunt – een ‘gestold punt’ – in een veelvoud aan stromen en processen.

       Voor ontwerpers is de vraag, hoe al deze stromen en processen samenkomen, materialiseren en zichtbaar worden, en hoe hun ‘verruimtelijking’ in tekeningen is vertegenwoordigd in analyses en ontwerpen, van het grootste belang. Het ontwerp en de tekening lijken te worden verscheurd tussen een procesgerichte agenda en een ruimtelijke ingrijpen dat voor zijn succes afhankelijk is van disciplinaire verwachtingen aangaande zorg, materialiteit en intrinsieke esthetische kwaliteiten. Duurzaam ontwerpen veronderstelt niet alleen gewaagde oplossingen voor problemen; deze moeten ook mooi, empathisch en affectief zijn. Wat is de rol de tekening – van cartografie tot schets? Welke tradities bieden aanknopingspunten?

       OASE #107
       De tekening in landschapsontwerp en stedenbouw
       € 22,95 | ISBN 978-94-6208-578-7

       Kernredactie: Bart Decroos, Kornelia Dimitrova, Bruno Notteboom, Frits Palmboom
       Gast redacteuren: Nitin Bathla & Sumedha Garg, Paul Broekhuizen, Chiara Cavalieri, Kees Christiaanse, Elke Couchez, Roberto Damiani, Koenraad Danneels, Gini Lee & Antonia Besa, Gianna Lobosco, William Mann, Julie Marin & Bruno De Meulder, Frits Palmboom, Sandra Parvu, Pieter Schengenga, Holger Schurk, Marialessandra Secchi & Marco Voltini, Heidi Svenningsen, Marc Treib, Bram van Kaathoven

       Nederlands, Engels | paperback | 17 x 24 cm | 144 pagina’s | geïllustreerd (50 b/w)

       OASE #107 is ook verkrijgbaar als e-book!

       Verkrijgbaar bij nai010, NAi Boekverkopers of de lokale boekwinkel.       1. OASE 107 EDITORIAL.pdf106 KB
     • 2020

     • 2020

      • Date string
       22/06/2020
       Title
       Call for Abstracts OASE #110
       Educated text tagged
       Abstracts van maximaal 500 woorden (in Nederlands of Engels) moeten uiterlijk 15 september 2020 ingediend worden via info@oasejournal.nl, samen met naam, e-mailadres, professionele affiliatie en een korte bio (150 woorden maximaal). Lees de hele Call for Abstracts van OASE #110 in de PDF.
       1. OASE 110_Soil_Call for abstracts_NL.pdf323 KB
        OASE 110 Call for Abstracts Nederlandse tekst
       2. OASE 110_Soil_Call for abstracts_ENG.pdf330 KB
        OASE 110 Call for Abstracts English text
     • 2020

      • Date string
       28/04/2020
       Title
       Nu verkrijgbaar: OASE #105 Tekenpraktijken
       Educated text tagged
       Het belang van het tekenen voor de architectuurpraktijk is moeilijk te overschatten. Architecten maken al sinds de oudheid gebruik van tekeningen om hun denkbeelden te conceptualiseren, arbeiders instructies te geven en architectonische ideeën vorm te geven. Deze band met het tekenen kwam altijd tot stand door verschillende technieken: tekenen is techniek, maar de tekenpraktijk zelf is in de loop der tijd veranderd, dit in samenhang met technologische veranderingen. Gaandeweg is zo ook de productie van de architectuur veranderd.

       Dit nummer van OASE vat de totstandkoming van de architectonische tekening op als een dynamisch proces dat het architectonische denken vormgeeft. Om inzicht te verschaffen in de relatie tussen tekengereedschappen en -technieken en de daaruit voortvloeiende architectonische productie en constructie laat OASE 105 zich inspireren door een aantal gevalsanalyses. Deze lopen uiteen van profielen uit de vroege oudheid tot experimenten met tekentechnieken op middeleeuwse bouwplaatsen, de automatisering van het orthografisch tekenen in de vroege Renaissance en meer specifieke voorbeelden zoals de vooraanzichten van George Aitchison, de tekenlessen van John Ruskin, de perspectieven van Heinrich Tessenow, de axonometrische tekeningen van El Lissitzky, de surrealistische taferelen van Lina Bo Bardi en de CAD-tekeningen van Tony Fretton.

       OASE #105
       Tekenpraktijk
       € 19,95 | ISBN  978-94-6208-554-1
       Nederlands, Engels | paperback | 17 x 24 cm | 128 pagina’s | geïllustreerd (50 b/w)

       Te koop onder andere nai010 en NAi Boekverkopers.     • 2019

      • Date string
       17/12/2019
       Title
       Call for Papers OASE #108
       Educated text tagged
       OASE nodigt iedereen uit een bijdrage te leveren aan OASE #108.

       Dit nummer van OASE interessereert zich (1) in de argumenten en discoursen die gebouwen of stadsprojecten in een over- of ondergewaardeerde positie brachten en (2) in de tegenargumenten die kunnen bedacht worden om ze uit die positie te halen. De inzet van OASE #108 is de ontleding van percepties, en de conceptie van de tegenargumenten die kunnen gemobiliseerd worden om die percepties te counteren.

       We zijn op zoek naar teksten (2000 woorden) die uit twee bewegingen bestaan:

       1) De beschrijving hoe een gebouw of stadsproject werd gepercipieerd, beschreven, gelauwerd of bekritiseerd. Welke protestbewegingen zijn georganiseerd en welke pamfletten, tegenprojecten en teksten werden ingezet om een architecturale of stedenbouwkundige realisatie te prijzen of in een kwade reuk te zetten?

       2) Het weerleggen van deze perceptie – positief of negatief – door een nieuwe close reading van het project en de verhulde verdiensten of gebreken ervan.
       Teksten moeten uiterlijk 16 februari 2020 in het Nederlands of in het Engels ingediend worden via info@oasejournal.nl, samen met naam, emailadres, abstract van de tekst (100 woorden), professionele affiliatie en een korte bio (150 woorden maximaal).

       Lees de hele Call voor alle informatie.
       1. OASE 108_Call for Papers_ENG.pdf2,33 MB
       2. OASE 108_Call for Papers_NL.pdf2,33 MB
     • 2019

      • Date string
       21/11/2019
       Title
       Call for Abstracts OASE #107
       Educated short text tagged
       OASE #107 De tekening in landschapsontwerp en stedenbouw

       OASE nodigt iedereen uit om de Call for Abstracts voor OASE #107 te lezen.
       We zijn geïnteresseerd in twee soorten bijdragen die telkens de tekening centraal stellen:

       1. Tekstuele bijdrages: historische of theoretische papers over een (reeks) tekening(en). Voorstellen bevatten één beeld en een abstract van 300 woorden.
       2. Visuele bijdrages: een specifieke (reeks) tekening(en) uit de eigen/actuele praktijk. Deze voorstellen bevatten de tekening(en) zelf en een bijschrift van maximum 300 woorden waarin het voorstel wordt gesitueerd binnen het thema van het nummer.

       Voorstellen moeten uiterlijk op 20 december 2019 worden ingediend via info@oasejournal.nl en bevatten ook een titel en cv (naam, email-adres, affiliatie en een bio van maximum 150 woorden). Voorstellen moeten worden ingediend in het Nederlands of het Engels.


       Lees de hele Call voor gedetailleerde informatie.
       1. OASE 107_Drawing in landscape architecture and urbanism_Call.pdf134 KB
     • 2019

       1. Date string
        29/10/2019
        Title
        Presentation OASE #104
        Educated text tagged
        25 november 2019 van 19.00 uur - 21.00 uur,
        auditorium Victor Bourgeois, architectuurschool La Cambre, Brussel, België

        Programma:
        19.00 - 19.20: Toelichting door de kernredactie
        19.20 - 19.50: Lezing door Lionel Devlieger (Rotor)
        19.50 - 20.30: Debat tussen redactieleden, Lionel Devlieger en enkele auteurs
        20.30 - 21.00: Borrel

        De toegang is gratis en iedereen is welkom!

        Adres:
        architectuurschool La Cambre
        Place Eugène Flagey 19
        1050 Brussel
        België

      • 2019

       • Date string
        29/10/2019
        Title
        Nu verkrijgbaar: OASE #104 Het stedelijke huishouden van het metabolisme
        Educated text tagged
        Metabolisme, of stofwisseling, staat voor het omzetten van de ene vorm van materie in een andere. Binnen de stedenbouw en architectuur is er vooral veel aandacht voor het in kaart brengen en beheersen van de stofstromen die door de industrialisering ernstig ontregeld werden. OASE 104 verkent de context van de plaatsen waar stofwisseling zich voltrok.

        Publieke wasplaatsen, gemeenschappelijke broodovens en het stedelijk slachthuis zijn voorbeelden van plaatsen van stofwisseling die het stedelijk huishouden van een gemeenschap op orde hielden. Tegelijkertijd voegden deze plekken een bijkomende betekenislaag toe aan het stadslandschap met specifieke afspraken en gedragscodes die het gedeelde gebruik reguleerden en mogelijk maakten in een stedelijke omgeving.

        Hoe kunnen architectuur en stedenbouw bijdragen aan een politiek-ecologisch relevant metabolisme dat ‘citizenship’ veronderstelt in plaats van ‘customership’?  Dat wil zeggen projecten die mede de condities scheppen waaronder het metabolisch perspectief opnieuw een stedelijk perspectief van ‘burgerschap’ kan genereren.

        OASE #104
        Het stedelijke huishouden van het metabolisme
        € 19.95 | ISBN 978-94-6208-517-6
        David Peleman, Bruno Notteboom, Michiel Dehaene | ontwerp: Karel Martens en Aagje Martens
        Nederlands, Engels | paperback | 17 x 24 cm | 128 pag. | geillustreerd (50 zw/w)

        Verkrijgbaar via onder meer nai010 en NAi Boekverkopers.

      • 2019

       • Date string
        10/09/2019
        Title
        OASE #100 selected as one of The Best Dutch Book Designs 2018!
        Educated text tagged
        We are very proud that OASE #100 was selected as one of The Best Dutch Book Designs of 2018! The Best Dutch Book Designs is an annual competition where a panel of judges selects a number of books that excel in design, typography, picture editing, lithography, printing and binding. The student panel has chosen OASE #100 as one of The Best Dutch Book Designs of 2018. 

        From the jury report: “This book could be labelled with a “thank-you” ode to the well produced and carefully considered designed OASE, edition 100.” Read the full jury report here.  

        OASE 100 is still available at nai010 or NAi Booksellers or any of your other favorite bookstores. 
      • 2019

       • Date string
        12/06/2019
        Title
        Presentatie OASE #103
        Educated short text tagged
        Op 17 juni zal OASE #103 gepresenteerd worden op de Universiteit van Manchester. Start 12.30 uur. Iedereen is welkom en voor een lunch wordt gezorgd. Meer informatie in de pdf. 
        1. OASE 103 presentation 17 June 2019.pdf889 KB
      • 2019

       • Date string
        23/05/2019
        Title
        Nu verkrijgbaar: OASE #103 Kritisch regionalisme heroverwogen
        Educated text tagged
        Tijdens de recente Biënnale van Venetië 2018 ontving de Engelse architect, historicus, criticus en pedagoog Kenneth Frampton de Gouden Leeuw, de Lifetime Achievement Award van de Biënnale. Er bestaat geen enkele architectuurstudent die nog nooit van het boek Modern Architecture: A Critical History (1980) van deze beroemde historicus of van zijn essay ‘Towards a Critical Regionalism, Six Points of an Architecture of Resistance’ (1983) heeft gehoord. In de laatste tekst zoekt Frampton naar een alternatieve benadering van de architectuur door specifieke kenmerken betreffende topografie, klimaat, licht en tektoniek als essentieel voor de kunst van het bouwen aan te merken.

        In dit nummer van OASE wordt de canonieke rol van Kenneth Frampton’s ‘kritische regionalisme’ onderzocht op een manier die verder reikt dan de traditionele interpretatie van dat concept. Er zijn bijdragen verzameld die een nieuwe genealogie van de tekst voorstellen, kritische herlezingen en verkenningen door praktiserende architecten en architectuurtheoretici die de interesse van Frampton’s ideeën voor hedendaagse architectuur evalueren.

        OASE #103
        Kritisch regionalisme heroverwogen
        € 19.95 | ISBN 978-94-6208-486-5 
        Tom Avermaete, Veronique Patteeuw, Hans Teerds, Lea-Catherine Szacka | ontwerp: Karel Martens en Aagje Martens | Nederlands/English | paperback | 17 x 24 cm | 160 pag. | geïllustreerd 
        In samenwerking met: ETH Zurich, Chair for the History and Theory of Urban Design.

        Verkrijgbaar bij nai010 and NAi Boekverkopers.         


      • 2019

      • 2019

       • Date string
        09/05/2019
        Title
        Lancering OASE #103 (tekst alleen in het Engels beschikbaar)
        Educated text tagged

        OASE#103, Critical Regionalism Revisited
        More than 35 years ago architectural historian Kenneth Frampton propelled the concept of ‘Critical Regionalism’ in his well-known article ‘Towards a Critical Regionalism’ (1983). The article was a response to a generic and global (post)modernism. From the date of publishing until today architectural discourses witnessed references to this concept crtitical regionalism, particularly evoked by a growing concern about the local scale in a world of global powers. In the forthcoming issue of the architectural journal OASE a number of architects and architectural theorists revisited the concept, questioning its genealogy, reception over the years, and sustainability in current and future architectural and urban assignments. On Thursday May 16th 2019, the issue will be presented at the Hochparterre Bookshop in Zürich center with responses by architectural historians Stanislas von Moos and Irina Davidovici. Entrance is free and everyone is welcome, so join us on May 16th at Hochparterre!

        Editors: Tom Avermaete, Véronique Patteeuw, Léa-Catherine Szacka, and Hans Teerds

        Contributors: BC Architects, Irina Davidovici, Job Floris, Kenneth Frampton, Charles Holland, Wonne Ickx, Esin Komez, Andrew Leach and Nicole Sully, Lilith Ronner van Hooijdonk, Carmen Popescu, Stylianos Giamarelos, Marine Urbain, Maarten Vanden Driessche, Marjoleine van Eig.

        Graphic Design: Karel Martens and Aagje Martens

        nai010 Publishers, Rotterdam 2019

      • 2019

       • Date string
        27/03/2019
        Title
        Call for Papers OASE #105
        Educated text tagged
        OASE #105 Tekenpraktijken Bart Decroos, Véronique Patteeuw, Asli Cicek, Jantje Engels (red.)

        Na de overvloed aan gerenderde beelden tijdens de vroege jaren 2000, zag de architectuurtekening tijdens de voorbije jaren een heropleving in uiteenlopende media, vaak als een combinatie tussen analoge en digitale technieken. Van Hopperiaanse tableaus tot kleurrijke tekeningen, dergelijke beelden spelen vandaag een belangrijke rol in de ontwikkeling van de identiteit van een architectuurbureau, waarbij deze beelden een eigen leven gaan leiden in publicaties, tentoonstellingen en op sociale media. Zodoende wordt de architectuurtekening steeds meer een autonoom project, parallel aan het ontwerp zelf. Dit nummer van OASE wil echter de huidige aandacht voor de architectuurtekening verder uitdiepen door haar rol opnieuw binnen het ontwerpproces te situeren. Enerzijds vanuit het perspectief van de tekening als een mentale vrijruimte voor de ontwerper, anderzijds in haar rechtstreekse relatie tot de gebouwde relatie. Zowel de verschillende tekentechnieken en -instrumenten als de materialiteit van de uiteenlopende media die worden ingezet, vormen daarbij de sleutel om deze fundamentele rol van de tekening voor het maken van architectuur te onderzoeken. Binnen dit perspectief kan de rol van de tekening in het ontwerpproces worden gesitueerd op verschillende niveaus. (1) Op een materieel niveau heeft de historische ontwikkeling van verschillende instrumenten en media geleid tot een voortdurende herorganisatie van de studioruimte, zowel in haar ruimtelijke en technologische voorwaarden als in haar sociale relaties. (2) Op een disciplinair zijn de verschillende types tekeningen en bijhorende projectiemethodes afhankelijk van gecodificeerde conventies, die de architecturale verbeelding beïnvloeden en zo ook de ruimtelijke en materiële kwaliteiten van het uiteindelijke bouwwerk bepalen. (3) En op het niveau van het ontwerpproces zelf functioneert de tekening als een autonome ruimte voor het maken van architectuur, voorbij de beperkingen en eisen die gesteld worden door de verschillende partijen die bij het ontwerpproces betrokken zijn. Dit nummer van OASE is geïnteresseerd in de architectuurtekening als een praktijk die ingebed is in het ontwerpproces, en die zo de uiteindelijke architectuurproductie beïnvloedt en vormgeeft. Het nummer richt zich op de relaties tussen tweedimensionale tekentechnieken (plan, doorsnede, aanzicht, axonometrische tekening, perspectief), de bijhorende instrumenten en media (potlood, pen, ets, collage, schilderij, CAD; papier, schetsboek, calqueerpapier, scherm) en de organisatie en resultaten van het ontwerp- en bouwproces. We zijn daarbij geïnteresseerd in twee soorten bijdrages, die de tekening zelf centraal stellen: (1) Tekstuele bijdrages: we nodigen auteurs uit om een historische of theoretische paper bij te dragen die zich richt op een specifieke (reeks) tekening(en). Voorstellen voor een paper bevatten een beeld en een bijhorend abstract van 300 woorden. (2) Visuele bijdrages: we nodigen architecten uit om een specifieke (reeks) tekening(en) uit de eigen praktijk bij te dragen. Deze voorstellen bevatten de tekening(en) zelf en een bijschrift van maximum 300 woorden die het voorstel situeert binnen het thema van het nummer. Voorstellen voor bijdrages moeten worden ingediend via info@oasejournal.nl uiterlijk 15 mei 2019 en bevatten daarnaast een titel en informatie over de auteur (naam, email-adres, professionele affiliatie en een korte bio van maximaal 150 woorden). Voorstellen voor bijdrages kunnen worden ingediend in het Nederlands of het Engels.
        1. 20190325_OASE105_call_EN.pdf1,08 MB
        2. 20190325_OASE105_call_NL.pdf1,08 MB
      • 2019

       • Date string
        20/03/2019
        Title
        Presentatie OASE #102 op 3 april 2019 tijdens de Jokerweek in Gent
        Educated short text tagged

        OASE #102 zal gepresenteerd worden tijdens de Jokerweek in Gent, België op 3 april  van 18:00 – 18:30 uur in indoor-wielerpiste ’t Kuipke in het Citadelpark in Gent (op loopafstand van station Gent St-Pieters).

        Na de presentatie vindt een lezing plaats van de Britse architect Stephen Bates van het bureau SergisonBates

        De toegang is gratis en iedereen is welkom. Dus tot ziens op 3 april in Gent!

      • 2019

       • Date string
        17/03/2019
        Title
        Nu verkrijgbaar: OASE #102 Scholen en docenten - De opleiding tot architect in Europa
        Educated text tagged
        De opleiding tot architect lijkt vandaag moeilijker dan ooit te organiseren. Na mei 1968 werd het onderwijs radicaal gedemocratiseerd, of dat was althans de bedoeling. De Bolognaverklaring in 1999 veranderde echter ook de structuur van architectuurscholen indringend. Bestaat er vandaag nog een traditie die studenten kan worden aangereikt? Over welke vaardigheden moeten ze beschikken vooraleer ze zich op de beroepsmarkt begeven? En wat met kennis die misschien niet zozeer nuttig is, maar wel noodzakelijk om de cultuur en de geschiedenis van de architectuur ten volle te begrijpen? Is een architect een kritische intellectueel of eerder een succesvolle ondernemer?

        In dit nummer van OASE worden Europese scholen en docenten van de jaren zestig tot vandaag tegen het licht gehouden. Ligt er binnen de onderwijsstudio’s een nadruk op een bepaalde architectuur? Wat is de relatie tussen ontwerp en geschiedenis? Welke invloed oefenen beroemde architecten uit als ze les gaan geven? Het nummer besluit met drie gesprekken over architectuuronderwijs vandaag, en over de uitdagingen voor de toekomst.

        Te koop bij nai010 of NAi Boekverkopers.


      • 2018

       • Date string
        03/12/2018
        Title
        Call for Abstracts OASE #104
        Educated text tagged

        OASE #104 - DE STEDELIJKE HUISHOUD-PRAKTIJK VAN HET METABOLISME
        David Peleman, Bruno Notteboom, Michiel Dehaene (eds.)

        Yet there are collective goods which are indivisible and must be produced, or at least decided upon, by those who benefit from them, and indeed by their collectivity: social solidarity, distribu­tive justice and the general rights and duties that constitute citizenship. I call these political goods, and would maintain that not only do they need to be made attractive by other means than product diversification, but that allowing them to be judged by the same standards as modern commodities must ultimately result in a situation in which they are critically undersupplied.
        More specifically, I am arguing that citizenship is by its very essence less comfortable than customership, and if measured by the same criteria must inevitably lose out. 
        — Wolfgang Streeck, ‘Citizens as Customers’, 2012.

        Metabolisme is een krachtige metafoor als ze begrepen wordt in de oorspronkelijke betekenis van ‘stofwisseling’, als het omzetten van materie van één vorm in een andere. Het metabolisme is daarvoor afhankelijk van de circulatie van stoffen tussen de verschillende punten die deze stofwisseling mogelijk maken. In de geschiedenis van het metabolisme, en de recente herwaardering van het begrip binnen de stedenbouw en architectuur, is er bijzonder veel aandacht gegaan naar het in kaart brengen en beheersen van de stofstromen die door de industrialisering vanaf de 19e eeuw ernstig ontregeld werden. Veel minder aandacht is er tot op heden besteed aan het contextualiseren van de plaatsen waar die stofwisseling zich voltrok. Deze plekken waren desalniettemin voorwerp van substantiële transformaties sinds begin twintigste eeuw. Sommige bestaande collectieve arrangementen zoals de wasplaats, het badhuis, de waterput werden ontmanteld en vervolgens herverdeeld tussen de woning en het netwerk. De stedelijke nutssystemen verdwenen in toenemende mate onder de grond en de burger kreeg toestellen tot zijn beschikking die de stofwisseling in het huis mogelijk maakten. De grote vormveranderingsprocessen van waterzuivering, waterwinning, energieopwekking, compostering, verbranding, etc. kregen een plaats in een logistiek landschap buiten de stad.

        De grote metabolische processen
        werden daardoor niet alleen onzichtbaar voor het publiek, maar in zekere zin werden ze ook politiek ‘geneutraliseerd’, want niet langer inzetbaar om een verschil te organiseren in het publiek domein.  Publieke wasplaatsen, gemeenschappelijke broodovens, publieke baden, stedelijke gasfabrieken en electriciteitscentrales, de ‘dries’, drinkwaterfonteinen op pleinen, het stedelijk slachthuis, etcetera waren ooit publiek beheerde plaatsen van stofwisseling, die het stedelijk huishouden van een gemeenschap op orde hielden. Tegelijkertijd faciliteerden ze ook een andere vorm van stedelijke accumulatie omdat deze plekken een bijkomende betekenislaag toevoegden aan het stadslandschap: er golden specifieke afspraken en gedragscodes die het gedeelde gebruik van deze plekken in een stedelijke omgeving reguleerden en mogelijk maakten.

        D
        e hedendaagse verbouwing van het stedelijk metabolisme in functie van klimaat en duurzaamheidsdoelstelling genereerde vervolgens een nieuwe herschikking en herschaling van de plaatsen van stofwisseling in de stad. Die ontwikkeling leidt zowel tot een verdere dematerialisering als tot nieuwe commons en publieke plekken van uitwisseling. De klimaatstad is opgespannen tussen de smartphone die de hyperindividualisering van stedelijke diensten faciliteert, en de nieuwe infrastructuur van waterpleinen, warmtehubs en ‘buurderijen’ die de politiek-ecologische interafhankelijkheid van burgers tonen en opnieuw betrekken op hun leefwereld.

        Dit nummer van OASE wil het metabolisme vanuit de hierboven geschetste historische verschuivingen bekijken. Als architectuur en stedenbouw iets kunnen bijbrengen aan het debat over metabolisme, dan is het niet louter door de ‘metabolische machine’ efficiënter te maken, beter te ontwerpen en haar inbedding in de omgeving te optimaliseren. De kernvraag van dit nummer van OASE, is hoe architectuur en stedenbouw kunnen bijdragen aan een politiek-ecologisch relevant project van stofwisseling, dat – zoals Streeck aangeeft in bovenstaand citaat – ‘citizenship’ veronderstelt in plaats van ‘customership’. Dat wil zeggen dat we op zoek zijn naar projecten die niet zomaar een metabolische logica volgen, maar wel naar beschrijvingen van projecten (uit het heden of het verleden) die mede de condities scheppen waaronder het metabolisch perspectief opnieuw een stedelijk perspectief van ‘burgerschap’ kan genereren.

        Teksten voor dit nummer van OASE kunnen zowel gebaseerd zijn op theorie, op historische beschrijvingen als op ontwerp van de 19
        e eeuw tot vandaag. De bijdrages zouden aan — minstens — één van onderstaande omschrijvingen moeten beantwoorden:

        a) Teksten die traceren wat de impact van schaalvergroting was/is (als de dominante logica binnen de economie) op de stofwisseling en de veranderende aanwezigheid van die stofwisseling in het stadsbeeld.

        b)Teksten die vanuit historisch oogpunt documenteren hoe de verschuivende scheidingslijn tussen publiek en privaat een impact had/heeft op de conceptie van de punten van stofwisseling. We zijn geïnteresseerd in hoe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen de conceptie van de stofwisseling beïnvloed(d)en en de verschuiving tussen publiek en privaat bewerkstellig(d)en.

        c)Teksten die metabolisme als stofwisseling – en niet
        enkel als stroom of circulatie - opnieuw centraal stellen binnen hedendaagse stedelijke projecten en hierbij de mogelijkheid scheppen tot nieuwe vormen van burgerschap en tot het uitbouwen van een stedelijk project.

        Voorstellen voor bijdrages moeten ingediend worden via info@oasejournal.nl tegen 7 januari 2019 en moeten een titel bevatten, een abstract (maximum 300 woorden) en informatie over de auteur(s) (naam, email-adres, professionele affiliatie en een korte bio van maximum 150 woorden). Voorstellen voor bijdrages (en ook artikelen) kunnen ingediend worden in het Nederlands of in het Engels.

        1. OASE 104_Call for Papers EN.pdf979 KB
        2. OASE 104_Call for Papers NL.pdf960 KB
      • 2018

       • Date string
        28/11/2018
        Title
        Nu verkrijgbaar: OASE #101 Microkosmos - Een zoektocht naar de stad in haar interieurs
        Educated text tagged
        In de moderne stad verplaatst zicht het leven van alledag zich steeds meer naar de binnenkant van gebouwen. De interieurs van de warenhuizen, markthallen, administratiegebouwen, musea of theaters worden onderdeel van de ervaring van de stedeling. Iedere binnenwereld van de stad heeft haar eigen karakter sfeer en representatieve architectonische taal waarmee de specifieke maatschappelijke betekenis wordt aangeduid.

        In de hedendaagse praktijk zijn deze verschillen grotendeels verdwenen; een logica van standaardisering laat verschillen in betekenis, maar ook in sfeer vervagen. Hoe spectaculairder de buitenkant van gebouwen, des te banaler schijnt hun binnenkant te worden.

        Dit nummer van OASE wil deze verdwijning niet registreren maar gaat daarentegen op zoek naar een reeks strategieën en ontwerpinstrumenten voor het publieke stedelijke interieur. De samenstellers gaan op zoek naar architectonische projecten voor binnenruimten die hun betekenis ontlenen aan een specifieke aanpak en een herkenbaar element van auteurschap vertonen. 

        OASE #101
        Microkosmos - Een zoektocht naar de stad in haar interieurs
        € 19,95 | ISBN 978-94-6208-469-8

        Christoph Grafe, Eva Storgaard, Sereh Mandias, Asli Cicek, Eireen Schreurs, Frédie Floré, Marius Grootveld | design: Karel Martens en Aagje Martens | Nederlands/English | paperback | 17 x 24 cm | 128 p. | geïllustreerd
      • 2018

       • Date string
        03/12/2018
        Title
        Presentatie OASE #101
        Educated short text tagged
        SAVE THE DATE: 4 december 2018 vanaf 19.00 in Brussel > PRESENTATIE OASE  #101. Wees welkom! Meer informatie in de flyer.
        1. Oase101_affiche_carre.pdf122 KB
      • 2018

       • Date string
        20/11/2018
        Title
        Platform-L Contemporary Art Center in Seoel toont het werk van Karel Martens
        Educated short text tagged
        Het werk van ‘onze’ grafisch vormgever Karel Martens is tot 19 januari 2019 te zien in Platform-L Contemporary Art Center in Seoel, Zuid-Korea. Uiteraard komt zijn werk voor OASE ook uitgebreid aan bod in de tentoonstelling. 
      • 2018

      • 2018

       • Date string
        01/06/2018
        Title
        Nu verkrijgbaar: OASE #100. Karel Martens en de architectuur van het tijdschrift
        Educated text tagged
        In het honderdste nummer van OASE dient de langdurige samenwerking van het tijdschrift met grafisch ontwerper Karel Martens als uitgangspunt voor onderzoek naar de relatie tussen architectuurtijdschriften en grafisch ontwerp. Daarmee wordt het traditionele idee van het architectuurtijdschrift als loutere drager van informatie ter discussie gesteld en aangetoond dat het een bepalende rol speelt bij het overbrengen van de boodschap.

        Marshall McLuhans beroemde uitspraak ‘the medium is the message’ getrouw, wordt ingegaan op de grafische ruimte van het tijdschrift, de materialiteit ervan, de productie en de fysieke ervaring van het lezen.

        In deze context zoomt dit honderdste nummer van OASE in op de relatie tussen architectuurtijdschriften en grafisch ontwerp, vanuit een historisch overzicht via de specifieke geschiedenis van OASE naar het werk van zijn eigen grafisch ontwerper. Daarmee hoopt dit nummer inzicht te bieden in de hechte en wederzijds verrijkende relatie tussen het grafisch ontwerp van een architectuurtijdschrift en de productie van kennis over architectuur. 

        OASE #100 
        De architectuur van het tijdschrift
        € 39,95 | ISBN 978-94-6208-431-5 

      • 2018

      • 2018

      • 2018

       • Date string
        14/03/2018
        Title
        Presentatie OASE #99
        Educated short text tagged
        Een impressie van de presentatie van OASE #99, welke plaats vond op 1 maart 2018 in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Op de foto’s de deelnemers aan de panel discussie over “What future for the Architecture Museum”: Triin Ojari, Sofie de Caigny, Mirko Zardini, Omer Kanipak en Bernard Colenbrander.
      • 2018

        1. Date string
         16/02/2018
         Title
         UITNODIGING: symposium OASE #99
         Educated text tagged
         (tekst is alleen beschikbaar in het Engels)

         Although often overlooked, the architecture museum has arguably become one of the most significant instruments in architecture’s disciplinary apparatus. By collecting archives, producing exhibitions, funding publications, organizing lectures and discussions, and even commissioning work, architecture museums have furthered discourse and practice since their inception in the early nineteenth-century. Unlike other museums, architecture museums are not content in merely shaping the context for the appreciation of their subject but aim to equally intervene in its development, both as a discipline and as a profession.

         OASE 99 considers the changing societal, cultural, economic, and museographical context in order to reflect on the current and future agency of these institutions. A discussion which was approached both through historical and contemporary perspectives to establish a working understanding of architecture museums as crucial nodes in architecture’s cultural and societal apparatus.

         The public presentation of OASE 99 extends the issue’s ambitions through a panel discussion with some of its authors, providing particular insights into different institutions as well as to the three levels that organize the journals’ contributions: the specific (“micro”), the broad (“macro”), and the abstract (“meta”). The conversation will not only uncover present issues but also address future challenges.

         OASE 99: The Architecture Museum Effect was edited by Sergio M. Figueiredo and Hüsnü Yegenoglu, and its public presentation is organized by the Curatorial Research Collective (CRC).

         OASE 99: The Architecture Museum Effect was edited by Sergio M. Figueiredo and Hüsnü Yegenoglu, and its public presentation is organized by the Curatorial Research Collective (CRC).

         event schedule:
         17h00: Welcome address by Sergio M. Figueiredo and Hüsnü Yegenoglu
         17h15: position statements by speakers (Omer Kanipak, Triin Ojari, Sofie de Caigny, Mirko Zardini)
         18h15: discussion panel moderated by Bernard Colenbrander
         19h00: questions and answers
         19h30: closing drinks

         panel speakers:

         Mirko Zardini is an architect, author, curator, and has been the Director of the Canadian Centre for Architecture since 2005. His research engages with contemporary architecture by questioning and re-examining assumptions on which architects operate today. It’s All Happening so Fast, his most recent exhibition and publication, is a reflection on the often conflicting ideas about human relationships to environment. Zardini was editor for Casabella (1983 to 1988) and Lotus International (1988 to 1999), and he has taught design and theory at architecture schools including Harvard University, Princeton University, and the Swiss Federal Polytechnic University in Zurich (ETH) and in Lausanne (EPFL).

         Sofie de Caigny is the new director of the Flemish Architecture Institute and has been the coordinator of the Center Flemish Architectural Archives of the Flemish Architecture Institute and Secretary General of ICAM - International Confederation of Architectural Museums. She holds a PhD from KU Leuven on Housing culture in Flanders during the interwar period (2007) and has given several lectures and workshops on architectural history and architectural archives. In 2016 she curated the exhibition MAATWERK MASSARBEIT. Custom Made Architecture from Flanders and the Netherlands at the Deutsches Architekturmuseum in Frankfurt.

         Triin Ojari is an Estonian art historian whose research subjects have included the 20th century modern architecture, the housing and urban planning of the Soviet period, contemporary architecture and architectural criticism. 2001-2013 acted as editor-in chief of the Estonian architectural review MAJA. Since 2014 director of the Museum of Estonian Architecture. Author of the book 21st Century House: New Estonian Residential Architecture (Tallinn, 2007) and Positions. Articles on Architecture 1992–2011 (Tallinn, 2012).

         Ömer Kanipak received his architecture degree from Istanbul Technical University in 1994, and his Master’s degree from MIT School of Architecture, History Theory and Criticism department in 1998. He founded Arkitera Architecture Center in 2000 together with his partners and worked as the co-director of the center until 2011. He was a visiting professor of architecture in various universities in Istanbul until 2017. Kanipak is an architectural photographer and a communications consultant both in Istanbul and in London. He frequently writes on national and international publications, takes role as members of juries or consultants of national and international architectural awards.

         Bernard Colenbrander, is professor of Architecture History and Theory at Eindhoven University of Technology. In the 1980s and 1990s, he worked at the Netherlands Architecture Institute (NAI),in the  final years as chief curator. His publications include Stijl. Norm en handschrift in de Nederlandse architectuur (1993), Referentie: OMA. De sublieme start van een architectengeneratie (1995), De Verstrooide Stad (1999, PhD dissertation), Frans van Gool. Leven en werk (2005), Limes Atlas (2005, with MUST) and De Kroon. Een Europese wolkenkrabber (2012, with Christian Rapp). He recently published Nederlandse Kunst in de Wereld (2015, with Ton Bevers, Johan Heilbron and Nico Wilterdink) and David Chipperfield. The Embedded Nomad (2016, with Christian Rapp).

       • 2018

        • Date string
         02/02/2018
         Title
         OASE #100 gewijd aan het grafisch ontwerp van OASE, met diepgaand interview met Karel Martens
         Educated text tagged
         Eerste publicatie die geheel is gewijd aan het grafisch ontwerp van OASE. 
         Historische perspectieven op de cruciale rol van het grafisch ontwerp in de architectuur.
         Diepgaand interview met Karel Martens.

         The influential Dutch graphic designer Karel Martens [has] spent nearly 60 years developing a practice that reflects his persistent inquisitiveness.’ – New York Times

         In het honderdste nummer van OASE dient de langdurige samenwerking van het tijdschrift met grafisch ontwerper Karel Martens als uitgangspunt voor onderzoek naar de relatie tussen architectuurtijdschriften en grafisch ontwerp. Daarmee wordt het traditionele idee van het architectuurtijdschrift als loutere drager van informatie ter discussie gesteld en aangetoond dat het een bepalende rol speelt bij het overbrengen van de boodschap. Marshall McLuhans beroemde uitspraak ‘the medium is the message’ getrouw, wordt ingegaan op de grafische ruimte van het tijdschrift, de materialiteit ervan, de productie en de fysieke ervaring van het lezen.

         In deze context zoomt dit honderdste nummer van OASE in op de relatie tussen architectuurtijdschriften en grafisch ontwerp, vanuit een historisch overzicht via de specifieke geschiedenis van OASE naar het werk van zijn eigen grafisch ontwerper. Daarmee hoopt dit nummer inzicht te bieden in de hechte en wederzijds verrijkende relatie tussen het grafisch ontwerp van een architectuurtijdschrift en de productie van kennis over architectuur. 

         OASE #100 verschijnt naar verwachting in mei. 
         Met bijdragen van: Ayham Ghraowi, Mathew Kneebone, Lieven Lahaye, Louis Lüthi, Carlo Menon Laura Pappa, Véronique Patteeuw, Marius Schwarz, Linda Van Deursen. Bart Decroos, Véronique Patteeuw, Marius Schwarz 
       • 2018

         1. Klaske Havik
        • Date string
         01/02/2018
         Title
         Presentatie OASE #98 op de Universiteit van Greenwich in Londen
         Educated short text tagged
         OASE #98 over Verhalend stedelijk landschap werd op 1 februari 2018 gepresenteerd op de Universiteit van Greenwich in Londen.
         Lezingen door Bruno Notteboom, Kris Scheerlink en Klaske Havik. Foto: Klaske Havik, redactielid OASE, tijdens de presentatie.
       • 2017

        • Date string
         08/12/2017
         Title
         Nu verkrijgbaar: OASE #99. De effecten van architectuurmusea
         Educated text tagged
         Uit recente ontwikkelingen blijkt dat de thematiek die door de architectuurmusea wordt geprogrammeerd aan het verschuiven is. Sociale en activistische onderwerpen lijken klassieke thema’s uit architectuur te verdringen. Zowel recente tentoonstellingen van gerenommeerde instituten als van jongere instellingen laten deze ontwikkeling zien. Bovendien lijken inhoudelijke keuzes in toenemende mate te worden beïnvloed door de maatschappelijke en politieke context van een instituut. Ook op het gebied van archivering leidt een nieuwe ontwikkeling als digitalisering tot radicale veranderingen waarvan de gevolgen ongewis zijn. In OASE 99 worden deze ontwikkelingen en de impact ervan op de huidige en toekomstige rol van architectuurmusea geïnventariseerd en bevraagd.

         OASE 99 biedt een context om de huidige situatie te doorgronden en onderzoekt welke rol de architectuurmusea in de toekomst kunnen spelen in de architectuurcultuur. 

         OASE 99 is nu verkrijgbaar in de boekwinkels. Mail naar info@oasejournal.nl voor meer informatie over de verkooppunten.

         Lees het editorial in het pdf-bestand hieronder.
         1. Beyond the Architecture Museum.pdf121 KB
       • 2017

        • Date string
         10/11/2017
         Title
         Veronique Patteeuw in gesprek met Rem Koolhaas
         Educated short text tagged

         Speciaal voor het 25-jarig jubileum van de Kunsthal in Rotterdam ging OASE-redacteur Véronique Patteeuw op 2 november jl. in gesprek met architect Rem Koolhaas over de totstandkoming, de huidige functie en de toekomst van het gebouw. Ook OASE #94 over OMA kwam ter sprake!

       • 2017

        • Date string
         20/10/2017
         Title
         Workshop & Presentatie OASE #98
         Educated short text tagged
         Op 19 oktober 2017 organiseerden OASE en de KU Leuven een workshop voor studenten van de KU Leuven en de TU Delft. In de avond werd OASE #98 gepresenteerd door de samenstellers van deze editie en de Wetenschappelijke Raad van OASE. Maarten Overdijk (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)  en Bas Smets (Bureau Bas Smets) gaven een lezing. 
       • 2017

         1. Date string
          25/09/2017
          Title
          Presentatie OASE #98 Verhalend stedelijk landschap
          Educated text tagged

          Locatie:

          KU Leuven
          Faculteit Architectuur
          Campus Sint-Lucas Gent
          Hoogstraat 51
          9000 Gent, België

          Programma 19 oktober 2017:

          19:30 uur > Inleiding OASE en inhoud #98 door OASE redactieleden Véronique Patteeuw (ENSAP Lille), Klaske Havik (TUDelft), Bruno Notteboom (KULeuven)

          19:50 uur > Lezingen (in het Engels) door:
          - Maarten Overdijk (Utrecht School of the Arts, auteur OASE #98)
          - Bas Smets (Bureau Bas Smets, auteur OASE #98)

          20:30 uur > Paneldiscussie met Saskia De Wit (TUDelft, redactielid OASE#98), Klaske Havik, Bruno Notteboom, Maarten Overdijk, Kris Scheerlinck (KULeuven, auteur OASE #98), Bas Smets

          21:00 uur > Borrel

          De presentatie wordt georganiseerd door OASE en de onderzoeksgroep Urban Projects, Collective Spaces & Local Identities, Departement Architectuur, KULeuven.

          De presentatie is gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. Meld je wel even aan via deze Evenbrite link: https://www.eventbrite.com/e/presentatie-oase-98-launch-oase-98-tickets-38221823503  

        • 2017

         • Date string
          07/08/2017
          Title
          Lezing Veronique Patteeuw in New York
          Educated short text tagged
          Op 18 juli 2017 gaf OASE-redactielid Veronique Patteeuw een lezing op de Columbia University Graduate School of Architecture, Planning and Preservation in New York over haar werk als mede-redacteur van OASE #97. Klik hier voor meer details.
        • 2017

          1. Date string
           26/07/2017
           Title
           Save the date: presentatie OASE #98 in Gent, België op 19 oktober 2017
           Educated short text tagged
           Meer informatie volgt later!
         • 2017

          • Date string
           26/07/2017
           Title
           Nu verkrijgbaar: OASE #98. Verhalend stedelijk landschap
           Educated short text tagged
           Bekijk een sneak preview van OASE #98.
           1. OASE#98 pages 1-10.pdf9,56 MB
         • 2016

           1. Date string
            12/12/2016
          • 2016

            1. Date string
             05/12/2016
           • 2016

             1. Date string
              01/12/2016
              Title
              Presentatie van OASE #97 op 12 december 2016 in Antwerpen!
              Educated text tagged
              Programma presentatie OASE #97 op 12 december 2016:
              • 19.30: inloop
              • 20.00: het programma zal starten met een lezing door Willem Jan Neutelings, waarna Xaveer De Geyter hierop zal reageren. Aan de hand van enkele projecten zullen Xaveer De Geyter en Willem Jan Neutelings verder discussiëren over actie en reactie in architectuur.
              • 22.00: borrel

              Locatie:
              De ‘Blauwe Foyer’ van deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen (België)

              De voertaal is Nederlands.
            • 2016

              1. Date string
               25/10/2016
               Title
               Klaske Havik presenteert OASE #95 in Bogotá, Colombia
               Educated short text tagged
               Op 28 oktober 2016 zal Klaske Havik, redactielid van OASE, de afsluitende spreker zijn tijdens de Semana del Arquitecto in Bogotá in Colombia. Zij zal OASE #95 presenteren en praten over transculturele praktijken in architectuur en stedenbouw. Het evenement wordt georganiseerd door de Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá.
             • 2016

               1. Date string
                01/09/2016
              • 2016

               • Date string
                01/06/2016
                Title
                Nu verkrijgbaar: OASE #96. Sociale poëtica — De architectuur van gebruik en toe-eigening
                Educated text tagged
                OASE #96 onderzoekt de opmerkelijke revival van architectuurpraktijken die zich richten op hergebruik en toe-eigening van zowel gebouwen, omgevingen als materialen. In welke mate kunnen en willen ontwerpers zich engageren in dit proces, en wat is de mogelijk positieve of negatieve sociale impact van deze interventies? Centraal staan casestudy’s, praktijkervaringen, kritische reflecties en ideeën die laten zien hoe architecten en stedenbouwkundigen hergebruik proactief inzetten met het oog op de toekomstige gebruiker en/of gebruiksmogelijkheden.

                Tussen het geloof in de autonomie van architectuur enerzijds en het ontwerp dat de gebruiker centraal stelt, zit een breed spectrum aan praktijken die op een radicale manier de traditionele scheiding tussen ontwerp en gebruik ter discussie stellen. De tegenstelling tussen ontwerp en gebruik wordt in dit nummer niet opgevat als een op te lossen kwestie, maar als een productief spanningsveld waarbinnen architectuur wordt gemaakt.
              • 2016

                1. Date string
                 29/05/2016
                 Title
                 Call for Papers: OASE 98. Narrating Urban Landscapes
                 Educated text tagged

                 This issue of OASE brings together an interest in the perception and design of urban landscapes with a particular methodological view. In urban planning and landscape practices developed in recent decades, notions such as ‘sense of place’ and site-specificity have been reintroduced as leading concepts, especially in redevelopment of ‘post-productive’ landscapes: former industrial areas, brownfields, harbours, mining sites, etcetera. Here, the landscape was transformed and manipulated rigorously in favour of industrial production processes, and often planned from a bird’s-eye perspective, according to tabula rasa methods or zoning plans projected directly from the drawing table onto the territory. In redesigning and making accessible such spaces, this abstracting perspective made way for an approach taking into account the experience on the terrain, rooting the identity of a site in a retracing of former uses. Therefore, in much of these reconversion projects (for example in Emscher Park), design approaches are called in that claim to ‘read’ the different layers and meanings of a site, understood as the locus of different stories, which can be revealed, reconstructed and altered. Today, a new type of redevelopment is high on the agenda: that of suburban areas around or between cities. Built mainly in the post-Second World War period, these urban landscapes are subject to far-reaching demographic changes and development pressure, especially because most city centres and the above-mentioned post-productive landscapes are becoming fully developed. However, suburban areas often seem to lack the site-specificity and the history of inner cities and brownfields. An important challenge is how to enhance the legibility of an urban landscape that has been planned in a seemingly chaotic way, from tabula rasa planning to a piecemeal infill, juxtaposing layers and – often contradictory – meanings? If suburbia is to become city, what is its ‘sense of place’? And what is the story that holds it together?

                 This issue of OASE investigates narrative approaches of analysis and design of both post-productive and suburban landscapes. How are narrative means (textual as well as visual) used as a way to (re)construct stories of landscapes, to reveal site-specific identities, to investigate experiential qualities, to place the subject back in the centre of the analysis and design project? How does narrativity foster the experience of temporality and history in the experience of landscape? A fertile ground for such explorations, in which the ‘reading’ of the urban landscape became subject of urban investigation, can be found in the critical responses to the abstracting perspective of modern architecture and urban planning, for instance by the British Townscape movement, and in the interest in the subject’s experience of the urban landscape in the work of American designers and researchers such as Kevin Lynch, Lawrence Halprin, Edmund Bacon, Robert Venturi and Denise Scott Brown. In the course of the 1960s and 1970s, their field of interest shifted from the inner city to suburbia and highway landscapes, which were in full development at the time. They used a wide range of media that can be described as ‘narrative’: ‘serial views’, interviews, mental mapping and they experimented with the juxta- and superposition of photographic images, sketches, text and maps. However, this interest in experiential and narrative aspects of urban landscapes has its precedents in older site-specific and experience-oriented approaches (for example Camillo Sitte’s attempt to link the modern city to the specificity of the site and the pedestrian experience), as well as in landscape architecture (for example the picturesque garden, specifically designed from a routing as a narrative structure).

                 This issue of OASE aims to explore the legacy of these historical approaches, and seeks appropriations of such methods to address today’s questions of urban landscapes. We are looking for two types of contributions. First, we invite contributions of/on (landscape) architects and urban planners using a narrative approach in analysis and design today. Which techniques are used, and how are they brought into practice? Second, we invite theoretical and/or historical reflections, taking the exploration of the experiential and narrative aspects of urban landscape in history as a starting point for a critical reflection. Who constructs the narrative, how and why? How does the narrative relate to power relations? Can narrativity provide a way of conceiving of subject-object, reader-writer as active relationships instead of as opposites?

                 The aim of this issue of OASE is to understand the historical foundations of the concept of narrativity in reading and designing the (urban) landscape, and to uncover the relevance of narrativity for today’s practice.

                 Please send your abstract of max. 500 words before July 15, 2016 to info@oasejournal.nl
                 Notification of results: 25 July 2016
                 Papers: max. 3000 words
                 Deadline: 15 September 2016
                 Release of the issue: May 2017

               • 2016

                • Date string
                 18/01/2016
                 Title
                 Nu verkrijgbaar: OASE #95. Grenzenloos — Transculturele praktijken in architectuur en stedenbouw
                 Educated text tagged
                 OASE #95 onderzoekt de cross-culturele omstandigheden waarin architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten werken. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op architecten die in een omgeving werkzaam zijn waar de cultuur grote verschillen vertoont met die van hun thuisland. Hiermee wil OASE bijdragen aan het hedendaagse debat over de effecten van globalisering en transculturele processen in de architectuur en stedenbouw.

                 In de typerende OASE-stijl wordt een historische analyse gekoppeld aan eigentijdse reflectie en projectdocumentatie. Hierbij wordt in het bijzonder ingezoomd op de manier waarop het werken in een andere omgeving, met andere omstandigheden en krachten, de keuze voor werkwijze en instrumenten van architecten beïnvloed.

                 Historische casestudies over de benaderingen van Constantinos Doxiadis, Michel Ecochard, Jaqueline Tyrwhitt, Jane Drew en Maxwell Fry worden geconfronteerd met reflecties over hedendaagse ontwerpbenaderingen die zich bewegen tussen verschillende culturen.
               • 2015

                 1. Date string
                  12/11/2015
                  Title
                  Geluidsopname presentatie OASE #94 te beluisteren via YouTube
                  Educated short text tagged
                  De geluidsopname van de presentatie van OASE #94 met Rem Koolhaas in De Kunsthal op 3 september 2015 is nu online te beluisteren op ons YouTube-kanaal: https://youtu.be/OMUWyFEI9p8

                • 2015

                 • Date string
                  17/08/2015
                  Title
                  Presentatie van OASE 94 met Rem Koolhaas op donderdag 3 september 2015 in de Kunsthal
                  Educated text tagged
                  Op donderdag 3 september 2015 wordt OASE 94, gewijd aan het vroege werk van OMA/Rem Koolhaas, gespresenteerd in het auditorium van de Kunsthal in Rotterdam.

                  De samenstellers van dit nummer, Christophe Van Gerrewey en Véronique Patteeuw, zullen met Rem Koolhaas in gesprek gaan over de eerste tien jaar van het Office for Metropolitan Architecture, 1972–1989.

                  Deuren openen om 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur. Toegangsprijs € 10 of € 27,50 (inclusief een exemplaar van OASE 94).
                  Gelieve uw tickets via e-mail te reserveren: info@nai010.com.
                • 2015

                  1. Date string
                   12/08/2015
                   Title
                   CORRECTIE: OASE 94. Wedstrijd Parc de la Villette 1982
                   Educated text tagged
                   Bernard Tschumi heeft de redactie van OASE ingelicht over een fout in de tekst van George Baird, gepubliceerd in OASE 94 (OMA — De eerste tien jaar), over de wedstrijd voor het Parc de la Villette in 1982. Bernard Tschumi heeft niet deelgenomen aan deze wedstrijd samen met Alexandre Chemetoff. Er was geen gedeelde inzending van Tschumi en Chemetoff. Het landschapsontwerp voor het Parc de la Villette (125 hectare) is volledig de verantwoordelijkheid van Bernard Tschumi (Chemetoff werd enkel uitgenodigd door Tschumi om een kleine verzonken bamboo tuin te ontwerpen van slechts 2 hectare). Enkel het voorstel van Tschumi won met een meerderheid van de stemmen van de 21-koppige jury.
                   In reactie op het bericht heeft George Baird gevraagd om het volgende statement publiek te maken: ‘Ik dank Bernard Tschumi voor de correctie van de credits bij zijn winnende inzending voor de wedstrijd voor Parc de la Villette, en bied hem - en de lezers van OASE - mijn excuses aan voor deze foutieve toeschrijving.’ In de digitale versie van OASE 94, die volgend jaar gepubliceerd zal worden, zullen de credits worden gecorrigeerd.
                   De redactie van OASE verontschuldigt zich voor dit misverstand, bij alle betrokken partijen en bij de lezers van het tijdschrift.

                 • 2015

                   1. Date string
                    09/07/2015
                    Title
                    Call for papers: OASE 96. Social Poetics — de architectuur van gebruik en
                    Educated text tagged
                    Els Vervloesem, Marleen Goethals, Hüsnü Yegenoglu, Michiel Dehaene

                    Dit nummer van OASE plaatst zich in een traditie die een centrale rol toekent aan gebruik en toe-eigening in het denken over architectuur. De nadruk op gebruik en toe-eigening behoort tot een meervoudige kritiek van de architectuur. De kritiek op een vulgair functionalisme ten voordele van een open interpretatie van de relatie tussen vorm en gebruik (Rossi). De kritiek op de architectuur (en stad) als commodity door net de gebruikswaarde en niet de ruilwaarde centraal te plaatsen (Lefebvre). De kritiek van de hegemonie van ontwerp (en ontwerper) ten voordele van ontwerppraktijken die het gebruik en de gebruiker centraal stellen (Jacobs, Gehl).

                    Dit OASE nummer gaat in op de opmerkelijke revival van architectuurvormen die zich richten op gebruik en toe-eigening in de ontwikkeling van een sociaal kritische architectuur. Hoe kunnen ontwerpers ervaring en gebruik meenemen in een ontwerpproces en architectuurproject? Is dit een vanzelfsprekendheid of een werkpunt? In welke mate kunnen en willen ontwerpers zich mee inschrijven en engageren in het proces van gebruik en toe-eigening?

                    Tussen het geloof in de autonomie van architectuur enerzijds en heteronomisch ontwerp dat de gebruiker centraal stelt, zit een breed spectrum aan praktijken die op een radicale manier de traditionele scheiding tussen ontwerp en gebruik in vraag stellen. De tegenstelling tussen ontwerp en gebruik, tussen autonomie en heteronomie, wordt in dit nummer niet opgevat als een op te lossen kwestie maar als een productief spanningsveld waarbinnen architectuur gemaakt wordt, als een wisselwerking die ruimtelijk wordt gearticuleerd en waaraan architectuur en stad betekenis kunnen ontlenen. Kortom, OASE #96 gaat op zoek naar architectuurprojecten die op de poetica van het gebruik inzetten in de productie van architecturale betekenis.

                    Call for papers

                    We zijn op zoek naar bijdragen van maximum 1500 woorden over kritische architecturale of stedenbouwkundige ontwerppraktijken die gebruik en toe-eigening inzetten als betekenis scheppend materiaal. Het centraal stellen van een serie praktijken is in dit nummer een bewuste keuze om op basis hiervan zowel case-gebonden als collectieve inzichten, ideeën en argumentaties te voeden. Zo willen we een stap verder zetten dan de eerder polemische architectuurtheoretische discussies die in het verleden over dit onderwerp zijn gevoerd. We vragen de auteurs om in hun paper nadrukkelijk in te gaan op de positie die door henzelf of een ander ontwerper is opgenomen in het scheppen en articuleren van gebruik. Het gaat om een presentatie van een specifiek project of ontwerppraktijk die licht werpt op het inhoudelijk kader, de achterliggende motivaties en de specifieke context van waaruit deze praktijk werd ontwikkeld.

                    De centrale vraag in dit OASE nummer is hoe ontwerp zich pro-actief inlaat met de toekomstige gebruiker en/of gebruiksmogelijkheden. Dit gaat om veel meer dan de legitimatie van ontwerpkeuzes door gebruik en beperkt zich niet louter tot discussies rond gebruikersparticipatie of user-centred design. Het gaat bijvoorbeeld ook om ontwerppraktijken die actief de gebruiksmogelijkheden van een ruimte her-conditioneren door het publiek of privaat karakter, de toegankelijkheid, de zichtbaarheid, etc. ervan te wijzigen.  Net zo goed kan het gaan om projecten die zich aan de publiek-private tegenstelling onttrekken, collectieve werelden scheppen, nieuwe commons introduceren, tegenwerelden van de stedelijke regelmaat. Het is ons ook te doen om praktijken die voorbij de klassieke opdeling tussen bouwheer, ontwerper en gebruiker denken, en die ontwerp binnen een ruimere ecologie van actoren en gebruikers plaatsen. We zijn geïnteresseerd in praktijken die blijk geven van een sterk bewustzijn van de mogelijke positieve of negatieve sociale impact van architecturale of stedelijke interventies en die hier op anticiperen. Onder meer praktijken die de gebruikswaarde van de stad in bescherming nemen tegen grondspeculatie en harde vernieuwing horen hier thuis. We zoeken naar ontwerppraktijken die gebruik opvatten als een leerproces en samen met gebruikers de betekenis van architectuur exploreren. Er is plaats voor projecten rond hergebruik, her-toe-eigening en het hergebruik van gebouw elementen en materialen. We zijn geïnteresseerd in projecten die werken met sporen van gebruik (cf. usure), die gebruik zien als patina eerder dan sleet. Ook in de verhouding tussen architectuur en inrichting, meubilair en gebruik liggen mogelijke sleutels voor een architectuur van de toe-eigening.  We willen ingaan op meervoudige toe-eigening en gebruik, maar ook op de verschillende temporaliteit van gebruik, tijdsvensters en ritmes, tijdelijk en permanent.

                    Deadline voor volledige papers 20 augustus 2015

                    Papers kunnen zowel in het Engels als het Nederlands worden geschreven.
                    Wie dit wil kan contact opnemen met de editors om mogelijke bijdragen te bespreken.
                    De selectie zal gebeuren in functie van de kwaliteit van de papers en de diversiteit aan voorgestelde praktijken.

                    evervloesem@architectureworkroom.eu
                    Michiel.Dehaene@ugent.be

                  • 2015

                    1. Figure/afbeelding 1
                    2. Figure/afbeelding 2
                    3. Figure/afbeelding 3
                    4. Figure/afbeelding 4
                    5. Figure/afbeelding 5
                   • Date string
                    15/05/2015
                    Title
                    Doorschijnende tegenstellingen. Het voorstel van OMA voor de architectuurbiënnale van 1980 in Venetië. Léa-Catherine Szacka in gesprek met Rem Koolhaas en Stefano de Martino
                    Educated text tagged

                    Tentoonstellingen en performatieve ruimtes staan sinds lang centraal in het werk van OMA – en nu voornamelijk van AMO. Twee sleuteltentoonstellingen uit de late twintigste eeuw bakenen ruwweg dezelfde tijdsperiode af als OASE 94, waarvan de titel verwijst naar de OMA-expositie The First Decade in 1989 in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Enerzijds is er OMA’s aanwezigheid in de Strada Novissima op de eerste internationale architectuurtentoonstelling van de Biënnale van Venetië, waarvoor een gevel werd ontwikkeld tussen 1979 en 1980, en anderzijds is er de tentoonstelling Deconstructivist Architecture die opende in juni 1988 in het MoMA in New York. Toch is de gevel voor de Strada Novissima afwezig in elke OMA-chronologie. Wat is de betekenis van het project en waar stond het voor? Wat waren de overeenkomsten tussen OMA’s polemische deelname en andere projecten waarin Koolhaas’ paradoxale geschiedenisopvatting oplicht?

                     Léa-Catherine Szacka [LCS]: In 1980 werd OMA uitgenodigd als een van de 20 architectuurbureaus in de Strada Novissima op de architectuurbiënnale van Venetië, getiteld The Presence of the Past. Vorig jaar, in de catalogus van de 14e biënnale, verwees je naar die tentoonstelling, door te stellen dat de expositie aanvoelde als het einde van de architectuur zoals die toen bedreven werd, en door te verwijzen naar het begin van het Reagan-tijdperk in 1981 en de opkomst van het neoliberalisme. De Strada Novissima was een marktplaats, de perfecte performatieve ruimte voor consumptie. Hoe heb je dat ‘postmoderne’ sleutelmoment ervaren?

                    Rem Koolhaas [RK]: Ik denk dat in het jaar 1980 het postmodernisme op een enorme schaal werd geïntroduceerd in Europa. Ik heb het altijd gezien als de stijl bij uitstek van de economie van de vrije markt. Er was sprake van een vreemde tegenstelling: waarschijnlijk hadden de initiatiefnemers achter de tentoonstelling de indruk dat ze bezig waren met een zeer intellectuele onderneming, met een belangrijke historische verfijning en dimensionering. Maar ik heb die tentoonstelling eigenlijk ervaren als de eerste manifestatie van de vrije markt. De Strada Novissima toonde wat een architectuur aangedreven door de markteconomie zou impliceren.

                    afbeelding 1: Strada Novissima, Architectuurbiënnale Venetië 1980 (© Paolo Portoghesi).

                    LCS: Het ging niet om het begin van het postmodernisme, het was enkel de verspreiding ervan naar een groter publiek.

                    RK: Het was het moment waarop het postmodernisme Europees werd. Ik woonde in New York in de jaren ’70, dus ik was erbij toen het Amerikaanse postmodernisme geboren werd en toen de argumenten ervoor werden ontwikkeld. Ik had een duidelijk overzicht op alle auteurs en op de manier waarop ze contact hadden. Ik was alert voor wat het postmodernisme impliceerde en ik was geschokt toen ik me realiseerde dat het Europa bereikt had. Dat is waarschijnlijk waarom ik geprobeerd heb om er een sterke oppositie tegen te voeren. Deelnemen aan de architectuurbiënnale van 1980 bood de gelegenheid om mijn verzet manifest te maken.

                    LCS: In de catalogus staat dat jullie gevraagd werden een gevel te ontwerpen: ‘uw woning of een persoonlijk museum, een ruimte voor de tentoonstelling en de “verkoop” van uw eigen ideeën’. Met andere woorden: een reclamebord of een zelfportret. Jullie maakten een vrij eenvoudig ontwerp: een half doorzichtig canvas, dat het Arsenale ontblootte. Opgetild in de linkerbenedenhoek, was het textiel doorprikt met een rode paal met daarop een neon bord voor OMA (of AMO). De gevel was geen kopie van een gevel uit een ander project. Het was zelf een project. Hoe kwam het tot stand?

                    RK: Stefano maakte de tekeningen. We hebben het altijd moeilijk gevonden om gevels te ontwerpen dus dit project confronteerde ons in zekere zin met onze onkunde. We moesten een soort anti-gevel of een non-gevel maken.

                    Stefano de Martino [SdM]: Het stuk canvas was een tijdelijk scherm – de enige toegift aan een aanwezigheid in het exterieur was het OMA neon bord. We speelden het formalistische spelletje niet mee, en bewezen dat architectuur uit heel weinig kan bestaan, dat je je kan concentreren op de inhoud.

                    afbeelding 2: Strada Novissima, OMA/Rem Koolhaas, tekening Stefano de Martino (© OMA).

                    LCS: Rem, in 2011 zei je in een interview met Charles Jencks in Architectural Design: ‘We voelden ons ongemakkelijk bij de notie van de straat.’

                    RK: Ik had een hekel aan het idee een gevel te moeten maken, zeker een gevel die jezelf moest representeren. Dus er waren essentieel een aantal dingen die we wilden vermijden.

                    SdM: Ja, en de biënnale bevestigde dat we op het juiste spoor waren. Het besef in de minderheid te verkeren was opwindend. We maakten heel wat mensen boos. De anderen maakten deel uit van een kamp: de ‘morfologisten’ beschouwden steden als brokken kaas die je in stukjes snijdt, en dan had je diegenen die aan niets anders konden denken dan aan de ‘wow factor’ van hun bedenksels… We probeerden te zien wat essentieel was, vooraleer je stenen nodig hebt. Van zodra je een systeem van relaties hebt, dan heb je architectuur.

                    LCS: Jullie gevel werd net als alle andere gerealiseerd door de decorbouwers van Cinecittà. Hoe veranderde deze verplichte samenwerking tussen architectuur en cinema het resultaat? Zouden we kunnen spreken van een fictief element in de gevel? RK: Onze gevel was fundamenteel anders, en werd niet eens gemaakt door technici van Cinecittà. Toch denk ik dat de rol van Cinecittà in de tentoonstelling heel interessant was: het was een vroege aanwijzing hoe onsubstantieel architectuur was geworden. Delirious New York ging daar ook over: tonen dat architectuur niet langer substantieel was – architectuur was een illusie.

                    SdM:
                    We hebben ons nooit overgegeven aan façadisme. Misschien omdat het nu alleen nog over gevels gaat, hoor je dat woord niet meer, maar toen was het een belediging. We zagen de Strada Novissima als een soort postmodern Potemkindorp. We kenden de geïnviteerde architecten, dus we konden goed inschatten wat er zou gebeuren. We wisten dat het een afschuwelijke pastiche zou zijn. Ons project bewoog in een andere richting: het was efemeer, niet-referentieel, en het produceerde een eigen logica, die in plaats daarvan een situatie definieerde.

                    LCS: Achter de gevel presenteerden jullie twee projecten die met behoud te maken hadden: het ene voor een middeleeuws fort, de uitbreiding van het Nederlandse parlement in Den Haag (1978); het andere voor de renovatie van de panoptische gevangenis in Arnhem (1980). Deze projecten resoneren met het gebaar van de muur: ze gaan over het openen van een muur, over het creëren van een bres. Hoe en waarom werden deze projecten getoond?

                    RK: We hadden niet veel werk, en met die projecten waren we op dat moment bezig. Toevallig waren ze beide gericht op de conversie van een historische site. De aanpak paste niet bij de tentoonstellingsmentaliteit. Het was een gerichte demonstratie van hoe geschiedenis op een andere manier benaderd kan worden. Het was enkel toen ik aan Cronocaos begon te werken dat ik me realiseerde wat voor een consistent thema dat geweest is in ons werk. Tot op zekere hoogte ben ik een kind van die tegengestelde mentaliteit, maar het is op een andere manier tot uitdrukking gekomen.

                    SdM: Naast de grote houtskooltekeningen, de waterverfschilderijen en de kleine maquettes onder plexiglas, was ook Rems tekst ‘Our New Sobriety’ aanwezig, met de stelling dat ‘het plan van primordiaal belang is’. Ik herinner me dat veel mensen verward waren: ‘Wat zegt hij eigenlijk? Ma che…?!’ Maar dat was de echte boodschap. Rem schreef de tekst in nauwelijks tien minuten, in Londen. Dit manifest werd later gepubliceerd in de catalogus voor OMA’s eerste retrospectieve aan de AA, in 1981.

                    RK: Samen met onze non-gevel was de tekst een manier om differentie te verzekeren.

                    afbeelding 3: Strada Novissima, OMA/Rem Koolhaas (© Charles Jencks).

                    LCS: Het project voor de Strada Novissima werdgelijktijdig uitgewerkt met de studie voor Boompjes Rotterdam (1980) en voor woningprojecten in Berlijn: Kochstrasse/Friedrichstrasse (1980) en Lützowstrasse (voor IBA 1984).

                    RK: Voor de Boompjes werden we uitgenodigd na de biënnale. Het was het moment waarop mijn wegen en die van Elia Zenghelis uit elkaar liepen. Het project voor het Nederlandse parlement was nog steeds een samenwerking, maar het ontwerp voor de gevangenis hebben we zelf gemaakt. De scheiding had niet met issues te maken, het werd gewoon moeilijk om een architectuurbureau verder uit te bouwen, als een team. Ik denk niet dat de biënnale deze projecten beïnvloed heeft, en evenmin omgekeerd, maar het zou kunnen dat het project voor Boompjes mogelijk werd door de biënnale, dat het ons geholpen heeft om die opdracht te bemachtigen. Heel wat dingen kwamen samen: in 1978 publiceerde ik Delirious New York, toen wonnen we bijna de wedstrijd voor het Nederlandse parlement, en toen kwam de biënnale.

                     SdM: Het project voor Koch/Friedrichstrasse was een alternatief voor het idee van de stad op dat moment – de straat, gevels maken, blokken reconstrueren… Het model was het huis met een binnentuin, dat een grens heeft maar geen gevel, en een leegte in het centrum, de omkering van een blok. Naast de Berlijnse muur, op een site met nauwelijks nog inhoud, lijkt dat bijna contextueel…

                    LCS: Hoe zit het met de verwantschappen tussen de Strada en latere OMA-projecten?

                    SdM: De polemiek was relevanter dan het project zelf. Met de voorstellen voor de Wereldtentoonstelling in Parijs, vlak na de wedstrijd voor Parc de la Villette in 1982, ontwikkelden we een immateriële,efemere architectuur om representatie te vermijden, vooral in verhouding tot de nationale paviljoenen. Architectuur als een nationale representatie wordt erg exhibitionistisch: het gaat alleen nog over gevels. In ons voorstel organiseert het plan de activiteiten op twee sites, geconcentreerd op de systemische aspecten van het programma, zodat condities tot stand komen voor specifieke interpretaties. Het was abstract, maar we hadden er geen moeite mee – en het was heel plezant – om dat te vertalen in scenario’s door middel van collages.

                    LCS: Het project voor de Strada Novissima wordt niet vermeld in officiële chronologieën, niet in S,M,L,XL, en evenmin op de website van OMA. Beschouwen jullie het als een architecturaal project of eerder als een discursieve onderneming, een tekst, getransformeerd in efemere architectuur?

                    RK: Ik denk dat dit project belangrijk was omdat we voor het eerst herkend werden als onderdeel van een officiële groep. Het is een overzicht eerder dan een bewuste repressie. Het heeft er ook mee te maken dat het bureau toen eigenlijk fictief was. Stefano de Martino en ik, wij werkten bij mij thuis. Het was eerder een pre-kantoor.

                    afbeelding 4: Strada Novissima, OMA/Rem Koolhaas (© Charles Jencks).

                    LCS: Als we jullie gevel postmodern lezen, moeten we de façade dan beschouwen als een teken (Venturi), een historisch fragment (Rossi) of een communicatiemiddel (Jencks)?

                    RK: Natuurlijk wilden we iets aantrekkelijks maken in de straat. We maakten het neon bord om een opvallende en misschien zelfs Amerikaanse aantrekkelijkheid te vinden – een soort Venturiaans teken. Het grappige was dat Venturi, op dat moment, erg bekritiseerd werd, zelfs in America. In New York werd de scene gedomineerd door Peter Eisenman en Robert Stern, en beiden waren het erover eens dat Venturi niet mocht meedoen.

                    LCS: Waaraan?

                    RK: Hij mocht niet meedoen aan alles waaraan hij zou kunnen meedoen: boeken, architectuur, geschiedenis… Ze waren verenigd in hun haat en hun afkeer voor Venturi. Ik was close met Eisenman, maar ik was ook close met Venturi. Ik heb Eisenman altijd gezegd dat een van de zwakten van zijn intellectuele positie zijn polemische blindheid was. Nochtans is het onderdeel van mijn lezing van de biënnale van 1980 dat Stern gewonnen heeft.

                    LCS: De tentoonstelling werd gekaapt en werd ervaren als een uiting van historicisme?

                    RK: Of het om historicisme gaat, kan me niet echt schelen, maar Stern won gewoon op het vlak van invloed. En daarmee werd het een commercieel uitgangspunt, een vertegenwoordiging van het soort postmodernisme dat de geprefereerde stijl voor ontwikkelaars werd. Dat was erg zichtbaar en ik denk dat de Europeanen zo naïef waren dat ze dat niet door hadden.

                    LCS: Portoghesi, toen hij begon met de imposante taak de biënnale te organiseren, vroeg Charles Jencks maar ook Robert Stern, Christian Norberg-Schulz, Vincent Scully en Kenneth Frampton om deel uit te maken van het organiserend comité. Frampton stapte er al snel uit omdat hij het niet eens was met de curatoriële en theoretische posities. Wie denk je dat verantwoordelijk was voor jouw aanwezigheid?

                    RK: Ik denk dat het Jencks was. Ik kende Portoghesi niet. Op de biënnale heb ik zijn hand geschud, maar ik heb nauwelijks met hem gepraat. Nu, terugblikkend, denk ik dat hij een heel interessante architect is. Maar met Jencks en Frampton verkeerde ik in een extreem onstabiele relatie. Ik was een vriend van Jencks sinds 1968, toen ik hem ontmoette aan de AA. Natuurlijk was ik het totaal oneens met zijn posities, en dat is nog steeds het geval, maar we bleven goede vrienden. Een tijdje later, in de jaren ’70, raakte ik bevriend met Frampton. In de jaren ’70 was ik het eens met zijn positie. Toen ik Delirious New York aan het schrijven was werd hij meer en meer negatief over mijn werk. Hij dacht dat het vreselijk was om over Dalí te schrijven. Aan het begin van de jaren ’70 had Frampton een goede indruk van mij; aan het eind van het decennium maakte ik een slechte indruk.

                    afbeelding 5: Strada Novissima, Architectuurbiënnale Venetië 1980 (© Paolo Portoghesi).

                    LCS: Nog een andere ‘officiële groep’ diende zich acht jaar later aan, toen jullie deelnamen aan de tentoonstelling Deconstructivist Architecture in het MoMA.

                    RK: de Strada Novissima ondersteunde en onderschreef de meerderheid van de deelnemers de boodschap van de tentoonstelling. Ze dachten dat ze iets bijzonders naar voor konden schuiven. Maar niemand wou een deconstructivist zijn. Op die manier was 1980 het allerlaatste moment waarop een soort van coherentie ontstond tussen architecten. In 1988 was dat onmogelijk geworden.

                    LCS: De Strada Novissima was het einde van een overeenkomst tussen architecten?

                    RK: Precies. Als er iemand verantwoordelijk was voor Deconstructivist Architecture, dan was het Philip Johnson. Hij voelde echt de nood om zijn macht opnieuw te vestigen en om een agenda uit te schrijven. Hij was ervan overtuigd de echte curator van de 20e eeuw te zijn.

                    LCS: Als de inzet van Johnson politiek was, dan kan dat ook zo zijn voor die van Portoghesi. Hij was erg close met Bettino Craxi die aan het hoofd stond van de PSI in 1980 en eerste minister was tussen 1983 en 1987. Voelde je een politieke agenda in 1980? Was de tentoonstelling gelinkt aan het politieke klimaat, aan de spanning van de anni di piombo?

                    RK: Dat heb ik volledig gemist, gedeeltelijk omdat ik tot 1979 in Amerika woonde. Het is pas sinds de laatste twintig jaar dat ik de Italiaanse politiek beter ben gaan begrijpen. Misschien werd in 1980 de mogelijkheid benadrukt van een vrolijker Italië, maar dat zou toen niet bij me opgekomen zijn.

                    LCS: Wat gebeurde er daarna? Het is moeilijk om de impact van een tentoonstelling te onderschrijven of te meten, maar het is interessant om de sprong te bevragen van de straat van papier maché naar de postmoderne architectuur van de jaren ’80. Sommigen beschouwen de IBA, de Internationale Bauaustellung in Berlijn, als een verplaatsing van de Strada naar de stad.

                    RK: Er is zeker een connectie. Het is moeilijk: op een gegeven moment hangt er iets in de lucht.

                     SdM: IBA heeft veel aan de Strada te danken. In 1979 werd IBA overgenomen door Josef Paul Kleihues en Vittorio Lampugnani, die het idee naar voor schoven van kritische reconstructie, om een stad op te vullen die op grote schaal inwoners aan het verliezen was. Ze werkten met het idee om straten te completeren waar er geen straten meer over waren, een beetje zoals Woody Allen die de Leider uit zijn eigen neus kloont in de film Sleeper… En natuurlijk: het cadavre exquis dat de Strada Novissima typeerde toonde dat je diversiteit tot stand kon brengen binnen een strikt schema.

                    LCS: Was het belangrijk om deel uit te maken van die vibe aan het begin van de jaren 1980?

                    RK: Ik hou ervan om deel uit te maken van een groep, maar wanneer het zover is vind ik het vreselijk oncomfortabel. Ik voelde waarschijnlijk een mengeling van angst en plezier.

                    LCS: Je hebt op een gegeven moment gezegd dat je niet zo anders was dan de anderen in de Strada Novissima.

                    RK: Nee, ik was niet zo anders. Dat is hele punt van Delirious New York: overdrijf de verschillen. Je hebt er geen idee van hoe controversieel het toen was om rond New York te werken. Iedereen dacht dat het een ernstige vergissing was en een irrelevant onderwerp. En dat is waarom ik altijd geïnteresseerd ben geweest in Venturi en Scott Brown. Omdat ik me realiseerde dat zij erg slim en creatief waren, in de manier waarop ze naar de dingen keken. Daar wilde ik deel van uitmaken.

                    LCS: Dus, terugblikkend, was je zelf ook postmodern?

                    RK: Ik weet het niet. Ik denk dat iedereen postmodern is. Eén tentoonstelling waar ik met plezier deel van heb uitgemaakt was Les Immatériaux in het Centre Pompidou in 1985. Daar voelde ik me echt thuis, meer dan op de biënnale, en veel meer dan op de tentoonstelling Deconstructivist Architecture. Op Les Immatériaux toonde ik het project voor de Boompjes, dat trouwens erg gelijkaardig is aan de Rotterdam die we recent (en eindelijk) hebben afgewerkt. Ik voelde me verwant met die tentoonstelling omdat de expositie niet verbonden was met een architecturale beweging: er werd een manier van denken voorgesteld langs een conditie om. Ik heb me altijd meer verbonden gevoeld met Lyotard en Latour en andere Franse intellectuelen dan met om het even wie in America of Engeland. Het was opwindend! Het was Pompidou op z’n best en meest diepgaand. Het had niets te maken met materie of substantie – het had te maken met denken.

                     Vertaling uit het Engels: Christophe Van Gerrewey

                  • 2015

                   • Date string
                    16/04/2015
                    Title
                    Nu verkrijgbaar: OASE 94. OMA. De eerste tien jaar
                    Educated text tagged
                    Dit themanummer van OASE werpt een nieuw licht op de architectuurproductie van OMA tijdens de eerste tien jaar (1978-1989) – een mythische maar tegelijkertijd niet erg bekende periode in de geschiedenis van het wereldberoemde bureau van Rem Koolhaas.
                    De gerealiseerde en niet-gerealiseerde voorstellen, plannen en projecten worden aan een kritisch onderzoek onderworpen en zijn in deze OASE rijk geïllustreerd met fascinerend, vaak onbekend beeldmateriaal. Gepresenteerd worden onder meer de residentie van de Ierse premier (1979), het wedstrijdontwerp voor het Parc de la Villette in Parijs (1982), Villa Palestra voor de Milaan Triennale (1986), het ontwerp voor het stadhuis van Den Haag (1986) en Hotel Furkablick, Zwitserland (1988).

                  • 2014

                  • 2014

                   • Date string
                    11/11/2014
                    Title
                    Filmvertoning bij presentatie OASE 93
                    Educated text tagged
                    Op 20 november vertonen OASE en het Architectuur Film Festival Rotterdam de film “Robinson in Ruins” van Patrick Keiller in Floriscoop. Deze film wordt vertoond in het kader van de lancering van Oase #93 over publiek landschap. De film zal worden ingeleid door de redacteurs Michiel Dehaene en Claudia Faraone (Engelstalig). Toegang is 5 euro. De plaatsen zijn beperkt; reserveer een plekje via het formulier op de website van het AFFR.


                    Donderdag 20 november 2014,
                    19.30uur Floriscoop,
                    Graaf Florisstraat 88a

                    Rotterdam

                    Filmsynopsis:

                    De derde film van Patrick Keiller laat Robinson, de duistere, enigszins excentrieke onderzoeker, reizen langs plekken van ‘wetenschappelijk en historisch belang’ in en om Oxford.
                    Tien jaar na zijn eerdere reizen rond Londen en Engeland (Robinson in Space), worden filmblikken en geschriften ontdekt die erop wijzen dat Robinson - is dat echter zijn echte naam? - zijn onderzoek hervat nadat hij uit de gevangenis werd vrijgelaten. Hij wil de wereld genezen van ‘een grote ziekte’ (symptomen zijn onder meer de bancaire crisis, opwarming van de aarde, de oorlog in Afghanistan en Irak en de overdracht van Britse eigendommen aan obscure eigenaren). Robinson wilde communiceren met ‘niet-menselijke intelligentie’ vastbesloten om het leven op aarde te behouden. Althans, zo wordt ons verteld door een ex-minnaar (Vanessa Redgrave) van de inmiddels overleden verteller van de eerste twee films.
                    Keiller’s geestige en onthullende script verweeft filosofie, kunst, geschiedenis, politiek, economie, wetenschap, landbouw, architectuur en nog veel meer, zelfs surrealistische, mysterieuze en mooie beelden. Een en ander is doordrongen van een diepe liefde voor de natuurlijke wereld, om ons te herinneren aan de risico’s.
                  • 2014

                   • Date string
                    02/05/2014
                    Title
                    Call for papers OASE 94. O.M.A. — De beginjaren
                    Educated text tagged

                    Kernredacteuren:


                    In 1989, van 4 maart tot 16 april, werd in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam de allereerste grote retrospectieve in Nederland van het werk van O.M.A./Rem Koolhaas georganiseerd. O.M.A. — The First Decade werd gedeeltelijk georganiseerd (en ontvangen) als een afrekening met Koolhaas’ thuisland: het bureau had vele belangrijk wedstrijden verloren, zoals bijvoorbeeld in Den Haag en Rotterdam. Slechts een derde van de 42 projecten die O.M.A. maakte tussen 1978 en 1989 werden uitgevoerd. Op de vernissage van de tentoonstelling, zei Koolhaas tegen NRC Handelsblad: ‘Ik geloof dat Nederland een beter land zou zijn geweest als tenminste een deel van onze plannen gerealiseerd waren, en ik zeg dat eerder stoïcijns dan rancuneus.’

                    Met dit themanummer van OASE willen we nationale of polemische discussies overstijgen, en een blik werpen op de architectuurproductie van O.M.A. tijdens dit eerste decennium, tot aan 1989 – een mythische maar tegelijkertijd niet erg bekende periode in de geschiedenis van het bureau. We willen de voorstellen, plannen en projecten zelf nauwkeurig en kritisch onderzoeken, bijvoorbeeld om na te gaan of – en waarom – zij inderdaad hadden bijgedragen tot een betere ruimtelijke of sociale omgeving. Eerder dan de klemtoon te leggen op – in recent O.M.A.-onderzoek belangrijke – thema’s als mediatisering, receptie of discursieve omkadering, willen we tot dit onderzoek een bijdrage leveren door middel van een frisse kritische kijk op de architectuurontwerpen.

                    Daarom zoeken we twee verschillende soorten bijdrages. Enerzijds worden auteurs gevraagd om één O.M.A.-project te kiezen uit de bijgesloten lijst van 42 items (geproduceerd tussen 1978 en 1989), en om het te bespreken – kort (maximum 1500 woorden) maar rijk aan inzichten. Wat stond er op het spel? Wat was de precieze architecturale inzet of beslissing? En hoe slaagde of faalde het ontwerp? Anderzijds worden auteurs gevraagd om één koolhaasiaanse techniek uit deze periode te bespreken in een iets langere tekst (tot 2000 woorden). Welk formeel regime werd er geïnstalleerd, en hoe werd er met context omgegaan? Was er sprake van filiatie met hedendaagse of historische architectuur? En wat waren de ideeën en overtuigingen achter deze architectuurtactieken?

                    We hopen dat dit nummer van OASE nieuw licht zal werpen op een van de meest productieve en provocatieve decennia in de geschiedenis van om het even welke moderne architectuurpraktijk, precies door te tonen hoe de architectuur van O.M.A. ‘werkte’ – ruimtelijk, vormelijk en contextueel.

                    De deadline voor het inzenden van alle manuscripten (in het Nederlands of in het Engels) voor dit themanummer is 15 augustus 2014, 17u00 US Eastern Time Zone. Inzenden garandeert publicatie niet. Aanvaarde teksten worden gepubliceerd in nummer 94 (april 2015). Voor auteursinstructies, gelieve de kopijaanwijzingen te raadplegen.

                    Voor meer inlichtingen of vragen: christophe.vangerrewey@ugent.be
                    1. FIRSTDECADE.pdf35,6 KB
                     List of O.M.A. projects
                    2. OASE_guidelines for articles.pdf50,8 KB
                     Guidelines for articles
                    3. OASE_kopijaanwijzingen.pdf55,9 KB
                     Kopij-aanwijzingen
                  • 2014

                   • Date string
                    29/04/2014
                    Title
                    Bijzondere presentatie OASE 91 in Amsterdam
                    Educated text tagged
                    Een gesprek over sfeer in architectuur.

                    Twee vermaarde Europese architecten, Peter Zumthor en Juhani Pallasmaa, benoemen beide sfeer als kernthema in de architectuur. InOASE 91 Sfeer Bouwen gaan Zumthor en Pallasmaa het gesprek aan over hoe sfeer te bouwen in de architectuur. OASE 91 bevat ook een uittreksel uit het boek Architektur und Atmosphäre van Duitse filosoof Gernot Böhme, en hij reflecteert op het begrip sfeer in het werk van Peter Zumthor en Juhani Pallasmaa. Op 29 april 2014 nodigt OASE deze drie heren uit het gesprek voort te zetten in Pakhuis de Zwijger. 

                    Presentatie

                    Datum: Dinsdag 29 april 2014
                    Tijd: 20.00 — 22..00 uur
                    Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
                    Voertaal: Engels
                    Prijs: € 25,00

                    Vanaf woensdag 2 april 15.00 uur start de kaartverkoop via www.dezwijger.nl/oase91. Het aantal plaatsen in beperkt. Het maximum aantal te bestellen kaarten is 2.

                    Programma


                    OASE 91 Building Atmospheres

                    ‘What do we mean when we speak of architectural quality? It is a question that I have little difficulty in answering. Quality in architecture … is to me when a building manages to move me. What on earth is it that moves me? How can I get it into my own work? …  How do people design things with such a beautiful, natural presence, things that move me every single time. One word for it is Atmosphere.’ — Peter Zumthor

                    OASE 91 sfeer bouwen belicht een aantal projecten bezien door de ogen van schrijvers, filmmakers en andere kunstenaars waarbij sfeer een belangrijke rol speelt. 

                    Redactie: 

                    Met bijdragen van:

                    Bestel OASE 91 via www.nai010.com/oase91 (€ 19.95)
                  • 2014

                   • Date string
                    10/03/2014
                    Title
                    Nu beschikbaar: OASE 91. Codes en continuïteiten
                    Educated text tagged
                    OASE 92 Codes en continuïteiten focust op een generatie van moderne architecten die in de schaduw van bekende tijdgenoten zijn gebleven. OASE wil hiermee aantonen dat deze ‘architecten van de schaduwcanon’ heel verschillende opvattingen over moderniteit vertegenwoordigen, die een vertrekpunt kunnen betekenen voor het opnieuw doordenken van hedendaagse ontwerpattitudes. Hun alternatieve moderne ontwerphoudingen worden verkend via analyse, evaluatie en bespreking van concrete projecten en tonen een eigenzinnige zoektocht naar het scheppen van continuïteiten met de architectuur van vóór het modernisme. 

                    Vooraanstaande auteurs beschrijven hoe moderne architecten als Fernand Pouillon, Kay Fisker, Fernando Tavora en Giovanni Muzio zich bezighielden met de taal en de recente en klassieke geschiedenis van architectuur. Deze projectenstudie wordt voorafgegaan door een artikel waarin Vittorio Magnago Lampugnani de notie ‘nieuw’ binnen de hedendaagse architectonische cultuur problematiseert. De architecten van de schaduwcanon zijn van groot belang voor de hedendaagse ontwerppraktijk en het denken over architectuur.
                  • 2014

                    1. Date string
                     16/01/2014
                     Title
                     {"en"=>"OASE 91 on the web", "nl"=>"Reacties op OASE 91"}
                     Educated text tagged
                     OASE 91 krijgt een zeer positieve recensie van James Taylor-Foster op Archdaily. Ook Archidose geeft een recensie van OASE op de blog A Daily Dose of Architecture. Daarnaast wordt het nieuwste nummer ook benoemd in een artikel van drs. ir. Jan den Boer op de website van Cobouw. Op Archined is een uitvoerig artikel te vinden getiteld: Een treffen van sferen: reflectie op het begrip sfeer bij Juhani Pallasmaa en Peter Zumthor en op de website van De Architect noemt Sander Woertman OASE 91 een van zijn favoriete architectuurboeken uit 2013!
                   • 2013

                    • Date string
                     17/12/2013
                     Title
                     {"en"=>"Now available: OASE 91. Building Atmosphere", "nl"=>"Nu beschikbaar: OASE 91. Sfeer bouwen"}
                     Educated text tagged
                     Atmosphere is an essential concept for Swiss architect Peter Zumthor.  In his text Atmospheres (1996), Zumthor identified a series of themes that play a role in his work in achieving architectonic atmosphere. OASE exchanges ideas with Zumthor about the current relevance of this text, and about the practice of bringing together these elements in the design and construction process. Finnish architect Juhani Pallasmaa relates atmosphere in architecture to examples and theories from other disciplines like psychology and the visual arts. Zumthor and Pallasmaa also introduce the work of contemporary architects who in their view succeed in truly creating atmosphere through construction.

                     Peter Zumthor is winner of the 2009 Pritzker Prize and 2013 RIBA Royal Gold Medal. Zumthor has taught at Southern California Institute of Architecture in Los Angeles (1988), and the Harvard Graduate School of Design (1999) among others. 

                     Juhani Pallasmaa is Ruth & Norman Moore Visiting Professor at Washington University in St. Louis, Misouri as well as the current Plym Professor at the University of Illinois at Urbana-Champaign in Champaign, Illinois. Pallasmaa’s book The Eyes of the Skin – Architecture and the Senses has become a classic of architectural theory and is required reading on courses in many schools of architecture around the world.
                   • 2013

                    • Date string
                     17/12/2013
                     Title
                     {"en"=>"Leeuwendalersweg 623–667, 3 Scenes", "nl"=>"Leeuwendalersweg 623–667, 3 Scenes"}
                     Educated text tagged
                     De redactie van OASE heeft filmmaker Nanouk Leopold en beeldend kunstenaar Daan Emmen gevraagd te reageren op de collectieve ruimte in het woongebouw in de Kolenkitbuurt in Amsterdam ontworpen door korth tielens architecten. Hun bijdrage bestaat uit een beeldmontage van 27 videostills en een online presentatie.

                     Opnames voor dit werk zijn gemaakt in het trappenhuis / entreehal van het appartementencomplex aan de Leeuwendalersweg 623–667 in de Kolenkitbuurt in Amsterdam West.

                     Lees meer …
                   • 2013

                     1. Date string
                      02/08/2013
                      Title
                      {"en"=>"OASE at CCA, Montreal"}
                      Educated text tagged

                      A discussion on architectural magazines and publishing with Pierre Chabard, co-founder of the biannual French magazine Criticat, and Véronique Patteeuw, editor of OASE.

                      Chabard will discuss Criticat’s production process as well as its editorial line-up and approach to architectural criticism. Patteeuw will present OASE within the field of architectural publishing and its latest issue addressing the question “what is good architecture?”.

                      Event information: 
                      8 August 2013, 6:00 pm 
                      CCA Bookstore
                      Free Admission

                      more information

                    • 2013

                      1. Date string
                       19/06/2013
                       Title
                       {"en"=>"OASE 90 in Abitare 533"}
                       Educated text tagged
                       “Abitare” and the editors (Christophe Van Gerrewey, Véronique Patteeuw and Hans Teerds) of OASE 90 come together to examine and discuss possible answers to this question, considering the various points of view and stances taken in response to the simple, yet complex question: “What is Good Architecture?”
                     • 2013

                      • Date string
                       27/06/2013
                       Title
                       {"en"=>"Presentation OASE 90. What is good architecture?"}
                       Educated text tagged

                       The recently published issue n°90 of the architectural journal OASE is entitled “What is good architecture?”. Bob Van Reeth and the curators of the Bob Van Reeth exhibition, Bart Verschaffel and Christophe Van Gerrewey contributed amongst others to this issue. On June 27, during the nocturne at BOZAR, the issue will be presented by OASE editor Véronique Patteeuw. Afterwards Bob Van Reeth will talk about his view on architectural quality, a view that will be challenged by other definitions of good architecture.

                       Date:
                       27th of June 2013, 7:30 pm

                       Place: 
                       at the entrance of the exhibition  Bob Van Reeth: Architect

                       Entrance: 
                       free — reservation via www.bozar.be

                       Language:
                       Dutch

                       Coproduction:
                       Bozar Architecture, A+Belgian Architectural Review

                     • 2013

                      • Date string
                       29/05/2013
                       Title
                       {"en"=>"Now available: OASE 90. What Is Good Architecture?"}
                       Educated text tagged
                       Many problems in today’s architecture world would vanish if every once in a while it was clearer what is meant by good architecture. The ‘crisis of criticism’, for instance, is a symptom – seldom recognised as such – of the impossibility of knowing (or daring to know) what good architecture is. The assumption, critical in itself (and certainly useful), that each architecture project has to be judged anew each time has led everyone to unquestioningly assume that there is no values model for architecture. It has also ensured that the last models for evaluating architecture (modernism and postmodernism) are been followed merely by perversions (supermodernism, retromodernism, etcetera) or by ideals made into science (sustainability, mathematical models and regionalism).

                       Nevertheless, it is impossible to work with architecture – in design, theory or history – without making assumptions about criteria for quality. Just because a unique values model no longer exists does not mean that different values models cannot exist side by side. This issue of OASE uncovers and makes explicit the assumptions underlying these models, by posing the simple question ‘What is good architecture?’ in different ways and have it answered by people whose ‘main occupation’ is architecture. 

                       Of course the question of good architecture cannot be answered unequivocally and definitively. But simply because a question is certain to have an infinite number of answers does not mean it should not be asked. This issue of OASE can be like a banquet at which each guest selects something entirely different from the menu in a well-reasoned and forthright way – and so keeps the architecture party going.

                     • 2013

                      • Date string
                       25/04/2013
                       Title
                       {"en"=>"Presentation: OASE 89. Medium", "nl"=>"Presentatie: OASE 89. Medium"}
                       Educated text tagged

                       OASE 89 wordt op 25 april gepresenteerd in het Stadsmuseum Gent (STAM).

                       Klaske Havik stelt het nummer voor.
                       Lada Hrsak licht het project ‘Scramble City’ toe.
                       Michiel Dehaene gaat met Bart Verschaffel en Rudi Laermans in gesprek over de middelgrote stad. 

                       stamgent.be

                     • 2013

                      • Date string
                       01/04/2013
                       Title
                       {"en"=>"Karel Martens in Paris", "nl"=>"Karel Martens in Parijs"}
                       Educated text tagged

                       Le graphiste néerlandais Karel Martens occupe une place essentielle dans le paysage du graphisme, de l’art et du design d’aujourd’hui. L’un des praticiens les plus importants de sa discipline, Martens a développé depuis 1961 un travail à la fois appliqué et autonome, personnel et expérimental.

                       Ses contributions au graphisme incluent des timbres et des cartes téléphoniques, des revues et des livres, mais également de la signalétique et des interventions spécifiques dans des bâtiments. Sa pratique d’artiste, intimement liée à celle du graphiste, se développe autour d’une fascination pour la matérialité du papier, l’impression d’artefacts industriels et des constructions géométriques et “kinétiques”.

                       Parmi ses nombreuses distinctions: le prix H.N. Werkman (1993) pour la conception graphique de la revue OASE, le prix Dr A.H. Heineken de l’art (1996), la médaille d’or à la Foire du livre de Leipzig (1998) et la Gerrit Noordzijprijs (2012). Martens enseigne à la Yale School of Art, et a co-fondé l’école Werkplaats Typografie en 1997.

                       Karel Martens s’entretient avec Véronique Patteeuw, architecte de formation, enseignante à l’ENSAP Lille et éditrice de la revue OASE.

                     • 2013

                      • Date string
                       12/02/2013
                       Title
                       {"en"=>"Now available: OASE 89. Medium. Images of the Mid-Size City", "nl"=>"Nu beschikbaar: OASE 89. Medium. Beelden van de middelgrote stad"}
                       Educated text tagged

                       OASE 89 is gewijd aan de beeldvorming van de middelgrote stad. Niet alleen aan de manier waarop deze geïnterpreteerd wordt, maar ook hoe deze door stedenbouwkundig ontwerpers en architecten wordt geproduceerd. Het stedenbouwkundig discours heeft zich lang op fenomenen als de generieke stad gericht. OASE 89 heeft daarentegen ook aandacht voor de typisch Europese conditie die gekenmerkt wordt door de grote hoeveelheid kleine en middelgrote steden. Tegenover de (Aziatische) ‘generic city’, gekarakteriseerd door haar grootschaligheid en verlies van (historische) identiteit en publiek domein, komt dan de Europese middelgrote stad te staan: een stad met historische en geografische identiteit. Het model van deze Europese ‘generic city’ is daarmee een veerkrachtig model, dat juist in het licht van de hedendaagse stedelijke problematiek stand houdt.

                     • 2012

                      • Date string
                       01/11/2012
                       Title
                       {"en"=>"Now available: OASE 88. Exhibitions. Showing and Producing Architecture", "nl"=>"Nu verkrijgbaar: OASE 88. Tentoonstellingen. Architectuur tonen en produceren"}
                       Educated text tagged

                       OASE 88 onderzoekt de rol van de architectuurtentoonstelling als plaats van productie. Het nummer koppelt architectuurtheorie aan ontwerppraktijk en brengt historische voorbeelden in verband met hedendaagse ontwerpkwesties. Hierbij beschouwt het de tentoonstelling als ruimte voor experiment en als een alternatief voor de architectuurpraktijk.

                       Tentoonstellingen spelen een fundamentele rol in het vormen en ontwikkelen van de architectuurcultuur. Los van hun historiografische rol – het werk van sommige architecten naar voor schuiven en dat van anderen naar de achtergrond – zijn tentoonstellingen ook een middel om bewegingen te identificeren, om discours te presenteren en nieuwe vormen van ontwerp aan te zwengelen. Maar tentoonstellingen zijn ook gebouwde ruimtelijke manifestaties an sich, plekken waar ongerealiseerde ontwerpvoorstellen publiek worden gemaakt. In die zin bieden ze op uiteenlopende wijze de gelegenheid voor de ontwikkeling van een experimentele ontwerppraktijk.

                     • 2012

                      • Date string
                       23/08/2012
                       Title
                       {"en"=>"Now available: OASE 87. Alan Colquhoun", "nl"=>"Nu verkrijgbaar: OASE 87. Alan Colquhoun"}
                       Educated text tagged

                       OASE 87 is gewijd aan het denken en de positie van de Britse architect Alan Colquhoun gesitueerd binnen het hedendaagse debat over de architectuurkritiek. Dit nummer presenteert niet alleen de verschillende thema’s die Colquhoun onder de aandacht heeft gebracht, maar ook de afwisselende posities die hij ingenomen heeft in zijn carrière: student, criticus and ontwerper.

                     • 2012

                       1. Date string
                        06/07/2012
                        Title
                        {"en"=>"Public lecture by Owen Hatherley", "nl"=>"Publieke lezing door Owen Hatherley"}
                        Educated text tagged

                        Owen Hatherley spreekt in het kader van de Werkplaats Typographie End of the Year Show op vrijdag 6 juli in De Ateliers in Amsterdam. 

                        Hatherley schrijft over architectuur, stedenbouw en populaire cultuur, en woont en werkt in Londen. Hij is één van de auteurs van OASE’s komende nummer OASE 87 ‘Alan Colquhoun’.

                        Publieke lezing:
                        vrijdag 6 juli 17:00-18:00
                        gevolgd door de opening van de tentoonstelling met borrel, 18:00-21:00

                        Locatie:
                        De Ateliers, Stadhouderskade 86, 1073 AT Amsterdam

                         

                      • 2012

                       • Date string
                        08/06/2012
                        Title
                        {"en"=>"Forthcoming: OASE 87. Alan Colquhoun", "nl"=>"Binnnenkort: OASE 87. Alan Colquhoun"}
                        Educated text tagged

                        OASE 87 is geheel gewijd aan het denken en de positie van de Britse architect Alan Colquhoun (1921) gesitueerd binnen het hedendaagse debat over de architectuurkritiek. Al sinds de jaren vijftig manifesteert Colquhoun zich met constructieve bijdragen aan het discours en de theorievorming rond de architectuur.

                        Redactie: Tom Avermaete, Christoph GrafeHans Teerds

                        Inhoud

                        Tom Avermaete, Christoph Grafe, Hans Teerds
                        Compositie en typologie. De bouwprojecten van Alan Colquhoun

                        Kenneth Frampton
                        ‘Geen individueel eigendom’: de ideeën van Alan Colquhoun

                        Stanislas von Moos
                        A.C. over L.C.

                        Angelika Schnell
                        Wat met geschiedenis bedoeld wordt

                        Françoise Fromonot
                        Ristretti: Alan Colquhoun’s negentigste

                        Owen Hatherley
                        Twee opmerkingen over Alan Colquhoun

                        Christian Kieckens
                        Modernical

                        Michiel Riedijk
                        De rivier en de veerboot. Een korte beschouwing over Alan Colquhoun’s ‘Typology and Design Method’

                        Paul Vermeulen
                        Na de avant-garde

                        Tom Avermaete and Christoph Grafe
                        Een gesprek met Alan Colquhoun

                      • 2012

                        1. Date string
                         30/05/2012
                         Title
                         {"en"=>"Now available: abstracts of OASE articles", "nl"=>"Nu beschikbaar: abstracts van OASE artikelen"}
                         Educated text tagged

                         Om het wetenschappelijk karakter van OASE te verhogen, publiceert het tijdschrift vanaf nummer #81 abstracts van alle artikelen. Deze abstracts geven een helder inzicht in de inhoud van elke bijdrage en laten academici toe om de website nog beter te gebruiken in hun onderzoek. De inhoud van alle abstracts kan ook doorzocht worden via de website’s zoekmachine.

                       • 2012

                        • Date string
                         12/04/2012
                         Title
                         {"en"=>"OASE 86 on Archined", "nl"=>"OASE 86 op Archined"}
                         Educated text tagged

                         De 86ste editie van het tijdschrift OASE is geheel gewijd aan barok. Over de verbanden tussen een Tsjechisch bedevaartskerkje, de Berlijne Filharmonie en een Nationalparkzentrum in het Zwitserse Zernez. 

                         Lees meer op Archined

                       • 2012

                         1. Date string
                          06/03/2012
                          Title
                          {"en"=>"New OASE editor", "nl"=>"Nieuw OASE redactielid"}
                          Educated text tagged

                          Christophe Van Gerrewey is wetenschappelijk onderzoeker (FWO) aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de universiteit Gent. Hij bereidt een doctoraat voor over naoorlogse architectuurkritiek. Hij is redacteur van Rooted in the Real. Writings on Architecture by Geert Bekaert (2011) en publiceert over architectuur en de kunsten. In 2012 verscheen zijn romandebuut Op de hoogte bij De Bezige Bij Antwerpen.

                        • 2012

                          1. Date string
                           02/01/2012
                           Title
                           {"en"=>"OASE newsletter", "nl"=>"OASE nieuwsbrief"}
                           Educated text tagged

                           Schrijf u in op de OASE nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe OASE nummers en andere activiteiten

                         • 2011

                          • Date string
                           30/12/2011
                           Title
                           {"en"=>"Now available: OASE 86. Baroque", "nl"=>"Nieuw: OASE 86. Barok"}
                           Educated text tagged

                           In OASE 86 wordt de architectuur van de barok onder de loep genomen en getoetst op haar relevantie voor de moderne en hedendaagse architectuur. Aan de hand van een aantal historische studies wordt bekeken op welke manier de complexe geometrische composities en oppervlaktebehandelingen van de barok gekoppeld kunnen worden aan de ontwerppraktijk van vandaag. Daartoe wordt aandacht besteed aan (vaak nog onderbelichte) bouwwerken uit dit tijdvak, zoals de Boheemse barok van Santini Aichel en het werk van Nicholas Hawksmoor, maar ook aan de receptie van de barok door architecten als Hans Scharoun en Luigi Moretti. Daarnaast wordt in interviews met Hermann Czech en Christ & Gantenbein en met studies van het werk van bijvoorbeeld Robbrecht en Daem en Valerio Olgiati onderzocht op welke manier de barok een voedingsbodem is voor de recente Europese architectuurpraktijk.

                           Kernredactie: David de Bruijn, Maarten Delbeke, Job Floris, Christoph Grafe, Ruben Molendijk, Tom Vandeputte

                           Met bijdragen van: Andrew Leach, Dirk De Meyer, Christian Kieckens, Luigi Moretti, Hans Scharoun, Martijn van Beek, Irina Davidovici

                         • 2011

                           1. Date string
                            28/12/2011
                            Title
                            {"en"=>"Call for Papers: OASE 89. Medium. Images of the Mid-Size City", "nl"=>"Call for Papers: OASE 89. Medium. Beelden van de middelgrote stad"}
                            Educated text tagged

                            Europa is een continent van kleine en middelgrote steden. Dat kan een verdedigbare geografische stelling zijn maar geldt meer nog als een statement over de dominante stedelijke verbeelding die er heerst. Als de metropool bij uitstek de plaats van de moderne stedelijke ervaring is, dan is de kleine en middelgrote stad de plek bij uitstek waar de moderniteit wordt geabsorbeerd en een vertrouwd en vertrouwenwekkend gezicht verwerft. Ze is de natuurlijke habitat van een reformistische stedenbouw en architectuur die de moderniteit omarmt, daarbij niet meteen kiest voor een compromisloos modernistisch idioom maar het nieuwe verpakt in een project dat inzet op herkenbaarheid en leesbaarheid.

                            Ooit het centrum van zijn eigen ommeland is de middelgrote stad meer dan ooit deel van een horizontaal stedelijk netwerk waarin de kansen en problemen van de hedendaagse stedelijke samenleving neerslaan. De grote maatschappelijke opgaves, demografie, migratie, mobiliteit, ecologie, zijn net zo goed uitdagingen voor de grote, de middelgrote als de kleine stad.  In die context is vandaag de middelgrote stad opnieuw de plek waar de stedelijke beeldvorming rondom de Europese stad herijkt wordt – dat uit zich zowel in de terugkeer van oude beelden en van een stedenbouw die het kleinstedelijke als ijkpunt neemt voor een verhaal over duurzame ontwikkeling (bijvoorbeeld transition towns), maar ook in de herontdekking van het mediërend vermogen van de middelgrote stad om nieuwe beelden te ontwikkelen (bijvoorbeeld de studie ‘Mid-Size-Utopia’, Zandbelt&vandenBerg). De middelgrote stad is daarbij goed uitgerust om met het wisselend positiespel binnen de vernetwerkte stedenlandschappen om te gaan. We zijn getuige van de heruitvinden van een historisch stedennetwerk, waarbij niet langer de centraliteit van de stad ten aanzien van zijn hinterland vooropstaat, maar deze verschijnt als punt van uitwisseling in een open stedennetwerk.

                            Voor een nummer van OASE gewijd aan dit thema zijn we op zoek naar bijdragen over projecten of ontwerpend onderzoek die zich specifiek op de middelgrote stad richten als plaats waar de geruisloze transformatie van het continent Europa zich verruimtelijkt en voorwerp wordt van stedenbouw en architectuur. Auteurs die deze problematiek uit een ander perspectief dan het ontwerpmatige willen benaderen, raden we aan te reageren op de Call For Papers van het Ghent Urban Studies Team voor het colloquium ‘Mid-Size City.The dual nature of urban imagery in Europe during the long 20th century’ (Gent, 19-21 april 2012). Auteurs kunnen ook reageren op beide Call For Papers.

                            Zend abstracts van max. 500 woorden voor 31 januari 2012 naar bruno.notteboom@ugent.be.

                            OASE 89 verschijnt eind 2012; de geselecteerde full papers worden verwacht tegen eind maart.

                          • 2011

                            1. Date string
                             20/11/2011
                             Title
                             {"en"=>"Call for Papers: OASE 88. The Exhibition as a Site of Production", "nl"=>"Call for Papers: OASE 88. The Exhibition as a Site of Production"}
                             Educated text tagged

                             OASE schrijft de volgende call for papers uit voor haar komende nummer over tentoonstellingen:

                             What possible relations can the exhibition assume in relation to architectural practice? How does its dual character, appearing both as a spatial situation in its own right and as a vehicle for making unrealised proposals known to a public, provide an opportunity to produce new discourses, experimentally stage architectural practice, or reconsider disciplinary limits? 

                             OASE 88 examines the role of the architectural exhibition as site of production, rather than a strictly representative device. Bridging theory and practice, and relating historical examples to contemporary concerns, it considers the exhibition as a medium for architectural experimentation, providing an alternative to the built project as a bearer of architectural practice.

                             OASE invites architects, historians and theorists to contribute to the upcoming issue. We specifically welcome case studies of historical exhibitions related to the above-mentioned questions.

                             Abstracts of max. 500 words are due before 15 December 2011, e-mail to vpatteeuw@gmail.com and t.g.e.vandeputte@gmail.com

                             OASE 88 will be released in the course of 2012; selected authors will be expected to deliver their full papers by spring 2012.

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                           • 2011

                            • Date string
                             11/11/2011
                             Title
                             {"en"=>"Documentary on OASE designer Karel Martens", "nl"=>"Documentaire over OASE ontwerper Karel Martens"}
                             Educated text tagged

                             Het werk van Karel Martens neemt in het huidige Europese kunst-en-designlandschap een intrigerende plaats in. Tijdens zijn nu al vijftig jaar durende carrière heeft Martens vooral veel boeken ontworpen, maar ook tijdschriften, munten, postzegels, en typografische interventies op gevels.

                             De documentaire over Martens is onderdeel van het televisieprogramma ‘De Canvasconnectie’, 13 november 2011, op CANVAS (BE) om 20.15.

                             Trailer

                           • 2011

                             1. Date string
                              10/11/2011
                              Title
                              {"en"=>"Symposium 'Models: On Imagination and Reality'", "nl"=>"Symposium 'Maquettes: Over de verbeelding en de realiteit'"}
                              Educated text tagged

                              Naar aanleiding van het verschijnen van OASE 84 ‘Maquettes’ organiseert OASE redacteur Anne Holtrop in samenwerking met KAdE een symposium over maquettes op 17 november 2011 in de Kunsthal in Amersfoort.

                              Het programma voor de avond:

                              19:00 Zaal open en gelegenheid de tentoonstelling MärklinWorld te bezoeken (voor €3,50 i.p.v. €7)
                              19:30 Begin symposium

                              Introductie door Anne Holtrop (moderator van de avond).

                              Spreker: Christophe Van Gerrewey over de maquette als een zelfstandig werk van architectuur. De maquette is in de traditionele architectuurpraktijk een surrogaat voor het gebouw, een probeersel, communicatiemiddel of souvenir. Echter in het werk van sommige architecten, zoals dat in het werk van Rem Koolhaas, bestaat het verlangen om de middelen van architectuur een eigen leven te gunnen. De maquette krijgt daarmee een zelfstandig karakter, waarmee het zich losweekt van enkel de representatie van een gebouw, naar een idee van architectuur op zich.

                              Spreker: Krijn de Koning over de verbeelding. Ook de fysieke realiteit kent een andere ‘softe’ waarheid. Die softe waarheid gaat over de kijk op de fysieke realiteit, als zijnde een relatieve, tijdelijke en veranderlijke constructie, die eigenlijk ‘leeg’ is. Maar ook leeg van betekenis. Het betekenisloos kunnen benaderen maakt dat alles nog open staat, niets concreet is, maar er wel een groot vertrouwen is dat de dingen ook ‘echt’ kunnen zijn. Zo werkt het ook met ‘modellen’ die de verbeelding prikkelen. De verbeelding is in principe altijd perfect.

                              Het symposium wordt in het Nederlands gehouden en zal rond 22:00 uur afgelopen zijn. 

                              Zie de website van Kunsthal KAdE voor meer informatie.

                            • 2011

                             • Date string
                              03/11/2011
                              Title
                              {"en"=>"Panel discussion 'Constructing Criticism'", "nl"=>"Paneldiscussie 'Constructing Criticism'"}
                              Educated text tagged

                              Zaterdag 5 november a.s. modereren OASE redactieleden Veronique Patteeuw en Tom Vandeputte een paneldiscussie aan de Architectural Association, Londen over nieuwe vormen van kritiek in recente architectuurpublicaties. Deelnemers aan de discussie zijn Tina di Carlo (Log), Matteo Ghidoni (San Rocco), Benedikt Boucsein (Camenzind), Ian Pollard (matzine), Tiago Casanova (scopio) en Sebastian Craig (Touching on Architecture).

                              Het evenement vindt tussen 16.00 en 17.00 plaats in de New Soft Room, Architectural Association, 36 Bedford Square, London WC1B 3ES.

                              Meer informatie

                            • 2011

                             • Date string
                              30/10/2011
                              Title
                              {"en"=>"OASE at the Architectural Association, London", "nl"=>"OASE op de Architectural Association, Londen"}
                              Educated text tagged

                              OASE is geselecteerd om deel te nemen aan de tentoonstelling ARCHIZINES in de Architectural Association School of Architecture, London. ARCHIZINES onderzoekt de recente opleving in alternatieve en kritische publicaties met 60 nieuwe fanzines, magazines en academische tijdschriften van over de wereld. De tentoonstelling, gecureerd door Elias Redstone, loopt van 5 november tot 14 december 2011. De opening vindt plaats op vrijdag 4 november en wordt gevolgd door twee paneldiscussies in de AA School of Architecture op zaterdag 5 November.

                              AA Website

                            • 2011

                             • Date string
                              09/10/2011
                              Title
                              {"en"=>"Now available: OASE 85. Productive Uncertainty", "nl"=>"Nieuw: OASE 85. Productieve onzekerheid"}
                              Educated text tagged

                              Het onvoorziene in planning, ontwerp en beheer.

                              De laatste jaren hebben laten zien dat sociale, politieke, culturele en economische omstandigheden snel kunnen veranderen. De (landschaps)architectonische en stedenbouwkundige disciplines ondervinden hiervan de gevolgen. OASE 85 onderzoekt hoe de onbepaaldheid en instabiliteit van de hedendaagse programma’s, context en ambities gezien kunnen worden als een potentieel productieve factor in het ruimtelijk ontwerp en dagelijks beheer.

                              Kernredactie: Klaske Havik, Véronique Patteeuw, Hans Teerds

                              Met bijdragen van: Michiel Dehaene, Els Vervloessem, John Habraken, Thierry Lagrange, Yeoryia Manoulopoulou, Dimitri Messu (Exyzt),  Erik Rietveld, Ronald Rietveld, Iris Schutten, Hannes Schwertfeger (Baubotanik), Tom Vandeputte

                            • 2011

                             • Date string
                              28/09/2011
                              Title
                              {"en"=>"OASE 81 Wins CICA Pierre Vago Journalism Award", "nl"=>"OASE 81 wint CICA Pierre Vago Journalism Award"}
                              Educated text tagged

                              Het International Committee of Architectural Critics (CICA) heeft aangekondigd dat de CICA Pierre Vago Journalism Award 2011 wordt toegekend aan OASE 81 ‘Constructing Criticism’.

                              De complete lijst van winnaars is bekendgemaakt op het CICA Symposium, dat plaatsvond tijdens het UIA World Congress Tokyo 2011 op 28 september in het kader van het Tokyo International Forum. De internationale jury verantwoordelijk voor de toekenning van de prijs bestond uit Joseph Rykwert (USA/UK), Manuel Cuadra (Duitsland), Sengül Gür (Turkije), Louise Noelle (Mexico) and Jennifer Taylor (Australië).

                              Lijst van winnaars (PDF)

                            • 2011

                              1. Date string
                               14/07/2011
                               Title
                               {"en"=>"OASE Reader’s Survey", "nl"=>"OASE Lezersenquête"}
                               Educated text tagged

                               Redactie en uitgever zijn bijzonder geïnteresseerd naar de mening en waardering van de lezers van Oase. Wij stellen het daarom zeer op prijs indien u de moeite wilt nemen dit formulier in te vullen en op te sturen.

                             • 2011

                              • Date string
                               06/07/2011
                               Title
                               {"en"=>"Recently published: OASE 84", "nl"=>"Recent verschenen: OASE 84"}
                               Educated text tagged

                               In OASE #84 staat de architectonische maquette centraal. Maquettes zijn een vanzelfsprekend deel van het architectonisch metier. Zo vanzelfsprekend dat er nauwelijks is nagedacht over de specifieke bijdrage van deze fysieke modellen aan het vak. In een tijd waarin de computervisualisaties de architectonische (re)presentatie domineren, lijkt het einde van de maquette nabij. Terwijl in de architectuur de rol van de maquette onderbelicht blijft en zelfs ter discussie komt te staan, wordt in de beeldende kunst het ruimtelijke vermogen van de maquette juist ontdekt. De door kunstenaars gemaakte maquettes brengen de kracht en de kwaliteit van architectonische modellen opnieuw aan het licht. In OASE 84 worden deze speciale eigenschappen onderzocht.

                               Presentatie van OASE 84 op woensdag 6 juli 2011 in het Gemeentemuseum Den Haag

                             • 2011

                              • Date string
                               06/07/2011
                               Title
                               {"en"=>"Presentation OASE 84", "nl"=>"Presentatie OASE 84"}
                               Educated short text tagged

                               Presentatie van OASE 84 op woensdag 6 juli 2011 in het Gemeentemuseum Den Haag met lezingen van Stefaan Vervoort over de maquette in het domein van de kunsten en van Christophe Van Gerrewey over de maquette in het domein van de architectuur.

                             • 2011

                              • Date string
                               01/06/2011
                               Title
                               {"en"=>"Exhibition on OASE’s Graphic Designer Karel Martens", "nl"=>"Tentoonstelling over OASE’s vormgever Karel Martens"}
                               Educated text tagged

                               Galerie The Narrows in Melbourne, stelt Karel Martens’ bijdrage aan de grafische vormgeving van OASE centraal. Sinds 1990 (Nummer 28), is Martens artistiek directeur van het tijdschrift en ontwikkelt voor elk nummer de vormgeving, vaak in samenwerking met studenten van de Werkplaats Typografie, een experimentele typografie school opgericht door Martens in 1998 samen met Wigger Bierma. Wat begon als een studentenblad, groeide uit tot een internationaal professioneel tijdschrift waarin een reflectieve en kritische benadering van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur centraal staat. Het succes van OASE, dat recent zijn 75ste nummer vierde, is deels te danken aan de sterke grafische vormgeving van Karel Martens, waarin druktechnieken en typografische experiment een dialoog aangaan met elkaar en met de architectuur van het tijdschrift. De tentoonstelling presenteert alle 56 nummers van OASE ontworpen door Karel Martens, samen met vormexperimenten en proeven uit zijn design studio.

                               Info:
                               The Narrows
                               Eye Magazine

                             1. 21/11/2023
                              call for conversations OASE 118

                              Rationalisme herzien

                              Deze Call is uitgeschreven door Justin Agyin, Bart Decroos, Christoph Grafe. De deadline is 17 december 2023.

                              Lees meer

                             2. 11/11/2023
                              call for abstracts OASE 119

                              Boekbesprekingen
                              Van woorden naar gebouwen
                              In dit nummer van OASE wordt aan de hand van casestudies de geschiedenis van de architectural book review geschetst. Deze Call is uitgeschreven door Christophe Van Gerrewey en Hans Teerds. De deadline is 20 december 2023.

                              Lees meer

                             3. 06/03/2023
                              BK Talks op 16 maart 2023 over 'Design with Soil: Urbanizing the living surface'

                              Op 16 maart 2023 organiseert de TU Delft een debat geïnspireerd op OASE 110.

                              Lees meer

                             4. 21/02/2023
                              Call for abstracts OASE 117. Het dorp doorgelicht

                              Lees meer

                             5. 31/01/2023
                              Nu verkrijgbaar: OASE 113. Auteurschap

                              Wat betekent de ‘eigendom’ van een auteur van een project precies? En bestaat dit gevoel van eigendom nog steeds in de hedendaagse architectuurcultuur? Naast het concept van het individuele singuliere auteurschap treden ook andere meer open vormen van samenwerking en co-creatie.

                              Lees meer

                             6. 02/12/2022
                              Presentatie OASE 112 op 8 december 2022 in Rotterdam, NL

                              Lees meer

                             7. 24/11/2022
                              Call for Abstracts OASE 116
                              1. Carmen Portinho in front of the Museum of Modern Art in Rio de Janeiro (source: Wikimedia Commons)

                              ‘The Architect as Public Instellectual’
                              Deadline: 23-12-2022

                              Lees meer

                             8. 15/10/2022
                              Nu verkrijgbaar: OASE 112. Ecologie & Esthetiek

                              Aan de hand van een reeks concrete projecten, onderzoeken de bijdragen in dit nummer het spanningsveld tussen architectonische esthetiek en kwesties inzake energie, technologie en materialiteit. Ecologische praktijken in de architectuur moeten niet alleen effectief zijn in het aandragen van oplossingen, maar brengen onvermijdelijk ook vragen mee over schoonheid, affectie, zowel als perceptie.

                              Lees meer

                             9. 23/05/2022
                              Call for Abstracts OASE #115. Interferences: Migrating Practices in Europe

                              Call for Abstracts OASE #115 about “Interferences: Migrating Practices in Europe”, written by Justin Agyin, Kornelia Dimitrova, Christoph Grafe and Bernard Colenbrander. Deadline is June 19, 2022. Read the full text of the OASE #115 Call for Abstracts in the PDF.                              Lees meer

                             10. 20/05/2022
                              Nu verkrijgbaar: OASE 111. Museum scènes

                              Musea zetten publieke ontmoetingen tussen bezoekers, objecten en verhalen in scène. Dat beperkt zich niet tot een tour door de tentoonstellingszalen, maar begint al bij een monumentale of drempelloze entree.

                              Lees meer

                             11. Meer nieuws …